2015-04-21

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu
 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

1.      Regulamin organizacyjny  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Sosnowcu  przy  ul. Gabrieli Zapolskiej 3 zwanej dalej "Spółką", określa:

1)      firmę podmiotu, cele i zadania Spółki;

2)      rodzaj działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;

3)      miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

4)      strukturę organizacyjną Spółki;

5)      organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki oraz warunki współdziałania tych komórek;

6)      przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

7)      warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

8)      wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;

9)      organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

10)  wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;

11)  sposób kierowania komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa Spółki;

12)  wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 oraz Nr 144, poz. 853) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym".

2.      Użyte w regulaminie organizacyjnym spółki określenia oznaczają:

1)      Spółka - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

2)      Zarząd Spółki – Zarząd Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

3)      Przedsiębiorstwo - należy przez to rozumieć zespół składników majątkowych, za pomocą którego Spółka wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej,

4)      Jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego- należy przez to rozumieć wyodrębnioną w Regulaminie Organizacyjnym część przedsiębiorstwa Spółki,

5)      Medyczna komórka organizacyjna – komórka organizacyjna pionu działalności podstawowej (leczniczej Spółki, której zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych).

3.      Podstawą opracowania niniejszego Regulaminu Organizacyjnego jest:

1)      Akt Założycielski Spółki,

2)      Kodeksu Spółek Handlowych,

3)      Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 217 z późn. zm.),

4)      inne akty prawne dotyczące ochrony zdrowia i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.

    Firma podmiotu

§2

1.      Spółka działa pod firmą: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy skróconej: Centrum Pediatrii Sp. z o.o.

2.      W ramach struktury organizacyjnej Spółki działa podmiot leczniczy pod nazwą Centrum Pediatrii.

3.      Siedzibą Spółki jest Sosnowiec.

4.      Obszarem działania Spółki jest Województwo Śląskie oraz inny obszar na podstawie zawartych umów.

Rozdział 2
Cel działania i zadania Spółki

§3

1.      Podstawowym celem działalności Spółki jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zamieszkałym na obszarze jego działania stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki medycznej, podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia poprzez organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

 

§4

1.      Do zadań Spółki należy w szczególności:

1)      udzielanie medycznych świadczeń stacjonarnych w zakresie diagnostyki i leczenia w ramach poszczególnych oddziałów szpitalnych,

2)      udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach poszczególnych poradni specjalistycznych,

3)      udzielanie świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji,

4)      udzielanie świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii i psychoterapii,

5)      udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pomocy doraźnej w Izbie Przyjęć,

6)      udzielanie świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki medycznej w postaci badań specjalistycznych,

7)      orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,

8)      profilaktyka i promocja zdrowia,

9)      prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych,

10)  kształcenie i szkolenie personelu medycznego.

2.      Spółka może prowadzić badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia - wspólnie
z uczelnią medyczną, uczelnią prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub inną uczelnią prowadzącą działalność badawczo-rozwojową celem podnoszenia jakości udzielanych przez Centrum Pediatrii świadczeń zdrowotnych.

3.      Spółka jest miejscem podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania praktycznych umiejętności lekarzy, pielęgniarek i studentów. Na podstawie zawartych umów z Ministerstwem Zdrowia, szpitalami, Izbą Pielęgniarek i Położnych, Izbą Lekarską, uczelniami medycznymi i innymi przyjmuje:

1)      lekarzy-rezydentów na staże specjalizacyjne w ramach rezydentury,

2)      lekarzy na staże kierunkowe,

3)      pielęgniarki na kursy, w tym kursy specjalizacyjne,

4)      studentów na staże i praktyki zawodowe.

4.      Spółka może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, która nie może być uciążliwa dla pacjenta i przebiegu procesu leczenia.

Rozdział 3

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielanych świadczeń zdrowotnych

§5

Spółka prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

  1. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,

2.      ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

  1. opieka dzienna.

§6

Spółka udziela świadczenia zdrowotne w zakresie:

1.      medycznych świadczeń stacjonarnych w zakresie diagnostyki i leczenia w oddziałach:

1)      pediatrycznym,

2)      niemowlęcym i patologii noworodka,

3)      reumatologicznym,

4)      chirurgicznym dla dzieci,

5)      psychiatrii wieku rozwojowego,

6)      anestezjologii i intensywnej terapii dla noworodków i dzieci,

7)      rehabilitacji,

8)      gastroenterologii dla dzieci,

9)      rehabilitacji neurologicznej dla dzieci,

2.      świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w poradniach:

1)      alergologicznej,

2)      chirurgicznej dla dzieci,

3)      dermatologicznej,

4)      gastroenterologicznej,

5)      kardiologicznej dla dzieci,

6)      medycyny sportowej,

7)      neurologicznej dla dzieci,

8)      otolaryngologicznej,

9)      pulmonologicznej dla dzieci,

10)  reumatologicznej,

11)  urazowo-ortopedycznej dla dzieci,

12)  wad postawy dla dzieci,

13)  logopedycznej dla dzieci,

14)  leczenia bólu dla dzieci,

15)  urologicznej dla dzieci,

16)  chirurgii plastycznej,

17)  preluksacyjnej,

18)  genetycznej dla dzieci,

19)  rehabilitacyjnej,

20)  zdrowia psychicznego dla dzieci,

3.      świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji w:

1)      Ośrodku wczesnej interwencji,

2)      Poradni rehabilitacyjnej,

3)      Pracowniach fizjoterapeutycznych,

4)      Oddziale rehabilitacji,

5)      Oddziale rehabilitacji neurologicznej dla dzieci,

4.      świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii i psychoterapii w:

1)      Oddziale klinicznym psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego,

2)      Poradni zdrowia psychicznego dla dzieci,

3)      Dziennym oddziale psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego.

5.      świadczeń medycznych w zakresie pomocy doraźnej w Izbie przyjęć,

6.      świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki medycznej:

1)      ultrasonografii,

2)      ultrasonokardiografii,

3)      elektrokardiogramu,

4)      elektroencefalografii,

5)      tomografii komputerowej,

6)      endoskopii,

7)      spirometrii,

8)      RTG,

7.      orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,

8.      profilaktyki i promocja zdrowia,

9.      prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych,

10.  prowadzenia działań dydaktycznych.

§7

Spółka udziela świadczenia zdrowotne w Sosnowcu w obiektach mieszczących się przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 3 oraz przy ulicy Wawel 3.

Rozdział 4

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki

§8

1.      Organami Spółki są:

1)      Zgromadzenie Wspólników,

2)      Rada Nadzorcza,

3)      Zarząd.

2.      Struktura organizacyjna Spółki składa się z podmiotu leczniczego Centrum Pediatrii stanowiącego pion działalności medycznej, pionu działalności ekonomiczno-administracyjnej oraz samodzielnych komórek organizacyjnych i stanowisk.

3.      W zakresie Podmiotu leczniczego Centrum Pediatrii - pionu działalności medycznej, Centrum prowadzi działalność w trzech przedsiębiorstwach:

1)      Centrum Pediatrii – Szpital, w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a)      Oddział pediatryczny,

b)      Oddział niemowlęcy i patologii noworodka,

c)      Oddział reumatologiczny,

d)     Oddział chirurgiczny dla dzieci,

e)      Oddział kliniczny psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego,

f)       Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla noworodków i dzieci,

g)      Oddział rehabilitacji,

h)      Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci,

i)        Oddział gastroenterologiczny dla dzieci,

j)        Izba przyjęć,

k)      Blok operacyjny,

l)        Apteka.

2)      Centrum Pediatrii - Ośrodek opieki dziennej, w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a)                     Dzienny oddział psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego.

3)      Centrum Pediatrii - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a)      Poradnia alergologicznej,

b)      Poradnia chirurgicznej dla dzieci,

c)      Poradnia dermatologiczna,

d)     Poradnia gastroenterologiczna,

e)      Poradnia kardiologiczna dla dzieci,

f)       Poradnia medycyny sportowa,

g)      Poradnia neurologiczna dla dzieci,

h)      Poradnia otolaryngologiczna,

i)        Poradnia pulmonologiczna dla dzieci,

j)        Poradnia reumatologiczna,

k)      Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci,

l)        Poradnia wad postawy dla dzieci,

m)    Poradnia logopedyczna dla dzieci,

n)      Poradnia leczenia bólu dla dzieci,

o)      Poradnia urologiczna dla dzieci,

p)      Poradnia chirurgii plastycznej,

q)      Poradnia preluksacyjna,

r)       Poradnia genetyczna dla dzieci,

s)       Poradnia rehabilitacyjna,

t)       Poradnia nefrologiczna,

u)      Poradnia endokrynologiczna dla dzieci,

v)      Poradnia zdrowia psychiatrycznego dla dzieci,

w)    Ośrodek wczesnej interwencji,

x)      Dział fizjoterapii,

y)      Pracownie,

z)      Gabinety diagnostyczno-zabiegowe,

aa)   Zakład diagnostyki obrazowej,

4)      Ponadto w skład podmiotu leczniczego Centrum Pediatrii - pionu działalności medycznej wchodzą następujące komórki:

a)      Kuchnia mleczna,

b)      Sterylizacja,

c)      Rejestracja,

d)     Stanowiska Naczelnej Pielęgniarki oraz Specjalisty ds. Epidemiologii.

4.      Poszczególne komórki organizacyjne, sekcje, samodzielne stanowiska o tym samym profilu działalności mogą tworzyć działy.

5.      Wyszczególnia się następujące działy działalności: gastroenterologiczny, rehabilitacyjny, reumatologiczny, psychiatryczny, chirurgiczny.

1)      w skład Działu gastroenterologicznego wchodzą: Oddział gastroenterologiczny dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Pracownia endoskopowa,

2)      w skład Działu rehabilitacji wchodzą: Oddział rehabilitacji, Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia wad postawy dla dzieci, Pracownie fizjoterapii, Program lekowy,

3)      w skład Działu reumatologicznego wchodzą: Oddział reumatologiczny, Poradnia reumatologiczna, Program lekowy,

4)      w skład Działu chirurgicznego wchodzą: Oddział chirurgiczny dla dzieci, Poradnia chirurgiczna dla dzieci, Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci, Poradnia preluksacyjna.

6.      W skład pionu działalności ekonomiczno-administracyjnej wchodzą następujące komórki organizacyjne podlegające bezpośrednio Dyrektorowi ds. Ekonomiczno - Administracyjnych:

1)      Dział Księgowości,

2)      Dział Administracji,

3)      Dział Kontraktowania i Statystyki Usług Medycznych.

7.      Pozostałe komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska bezpośrednio podlegają pod Zarząd Spółki:

1)      Dział Kadr

2)      Biuro Zarządu

3)      Inspektorzy: BHP, ds. OC, Ochrony Radiologicznej,

4)      Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Dział Informatyki.

 

Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Rozdział 5

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa Spółki

§9

1.      Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Kompetencje, zasady i tryb pracy Zgromadzenia Wspólników określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Akt Założycielski Spółki.

2.      Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Kompetencje, zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Akt Założycielski Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

3.      Zarząd Spółki kieruje Spółką i ją reprezentuje na zewnątrz zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.      Zarząd Spółki wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych pozostałym organom Spółki.

5.      W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.

6.      Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za należyte i terminowe prowadzenie rachunkowości Spółki oraz za zarządzanie majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.

7.      Zarządzanie Spółką cechuje decentralizacja i delegowanie uprawnień. Głównymi uprawnieniami w zarządzaniu są uprawnienia finansowe, decyzyjne, nadzorcze, kontrolne.

8.     Zarząd Spółki zarządza Spółką przy pomocy Dyrektorów, Kierowników działów, Kierowników komórek organizacyjnych, Koordynatorów, Pełnomocników i innych pracowników bezpośrednio mu podległych.

9.      Podmiotem leczniczym kieruje Kierownik Podmiotu Leczniczego.

10.  Członek Zarządu Spółki będący lekarzem może sprawować jednocześnie stanowisko Kierownika Podmiotu Leczniczego.

§10

1.      Do zadań Zarządu Spółki należy w szczególności:

1)      podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących kierunków rozwoju, polityk zasobami: ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi, informacyjnymi oraz decyzji operacyjnych dla potrzeb bieżącej koordynacji działalności we współpracy z Dyrektorami i bezpośrednio podległymi Kierownikami i innymi pracownikami.

2)      nadzorowanie wykonania celów Spółki,

3)      ustalanie oraz dokonywanie zmian Regulaminu Organizacyjnego Spółki,

4)      zaciąganie kredytów i pożyczek,

5)      zatwierdzenie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

6)      zawieranie oraz nadzór nad realizacją zawartych przez Spółkę umów,

7)      współpracowanie z organizacjami pracowniczymi i zawodowymi,

8)      rozpatrywanie roszczeń odszkodowawczych pacjentów leczonych w Centrum Pediatrii,

9)      decydowanie o konieczności zakupów i darowizn również pod kątem efektywnego wykorzystania aparatury sprzętu medycznego, leków, preparatów leczniczych i innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

§11

1.      W Spółce tworzy się następujące rodzaje stanowisk kierowniczych:

1)       Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych,

2)       Kierownik Podmiotu Leczniczego,

3)       Główny Księgowy

4)       Kierownik Działu, Oddziału, Poradni,

5)       Kierownik Apteki,

6)       Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej,

7)       Naczelna Pielęgniarka,

8)       Pielęgniarka Oddziałowa,

9)       Koordynator,

10)   Kierownik Działu Kadr,

11)   Kierownik Działu Administracji

2.      Do podstawowych zadań osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych należy:

1)      organizacja pracy w kierowanej komórce (pionach, działach) w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,

2)      realizacja planowanych budżetów kosztów i przychodów dla kierowanej komórki (pionu, działu),

3)      egzekwowanie od podległych pracowników należytej jakości pracy,

4)      zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz regulaminu pracy przez podległych pracowników,

5)      podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i dbanie o podnoszenie kwalifikacji podległych pracowników,

6)      zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w kierowanej komórce,

7)      stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny podległych pracowników oraz wyników ich pracy,

8)      wpływanie na kształtowanie pozytywnych zasad współżycia społecznego wśród podległych pracowników,

9)      organizowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki,

10)  znajomość aktów prawnych regulujących zakres działania kierowanej jednostki,

11)  wdrażanie do stosowania w kierowanej komórce (pionie, dziale) ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych, procedur i instrukcji obowiązujących w Spółce,

12)  prawidłowa gospodarka powierzonym mieniem,

13)  organizowanie prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania dokumentów znajdujących się w kierowanej komórce organizacyjnej,

14)  wnioskowanie zmian, sporządzanie projektów dokumentów oraz bieżąca aktualizacja wewnętrznych dokumentów regulujących zagadnienia będące przedmiotem działania kierowanej komórki (pionu, działu).

Do podstawowych uprawnień osób na stanowiskach kierowniczych należy:

1)      wydawanie poleceń podległym pracownikom,

2)      ocena wyników pracy pracowników i ich kwalifikacji zawodowych,

3)      wnioskowanie w sprawach personalno-płacowych,

4)      podejmowanie decyzji w sprawach podległego personelu; w zakresie dotyczącym zwolnień lub przyjęć po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym i Zarządem Spółki

5)      opiniowanie projektów, zamówień, planów i umów dotyczących zakresu działania danej komórki,

6)      wnioskowanie, analizowanie, zgłaszanie projektów i propozycji dotyczących danej komórki,

7)      dysponowanie środkami finansowymi w ramach zatwierdzonych budżetów.

3.      Zakres zadań/działań Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych podlega bezpośrednio pod Zarząd Spółki. Odpowiada przed Zarządem Spółki za obszar ekonomiczny i administracyjny oraz za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej. Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych kreuje politykę finansową Spółki. Dyrektorowi ds. Ekonomiczno-Administracyjnych podlega Dział Administracji, Dział Kontraktowania i Statystyki Usług Medycznych, Dział Księgowości, Specjalista ds. Marketingu. Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych nadzoruje i koordynuje prace podległych służb oraz odpowiada za ich prawidłowe funkcjonowanie. Do zadań Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w szczególności należy:

w zakresie spraw ekonomicznych:

1)      kreowanie polityki finansowej Spółki w tym, sporządzanie wieloletnich i rocznych planów finansowych oraz prowadzenie stałych analiz ekonomicznych i gospodarki finansowej Spółki,

2)      sporządzanie raportów i analiz ekonomicznych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,

3)      prowadzenie gospodarki finansowej Spółki w zakresie:

a)      prawidłowego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych oraz ochrony środków pieniężnych,

b)      kontroli terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz zapewnienia terminowego regulowania zobowiązań Spółki,

4)      pozyskiwanie środków finansowych na działalność Spółki w tym z funduszy europejskich, fundacji i innych,

5)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do składania ofert oraz negocjowanie umów i kontraktów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia,

6)      nadzór nad sprawozdawczością i rozliczaniem zawartych kontraktów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych z NFZ i innymi jednostkami,

7)      nadzór nad statystyką i sprawozdawczością medyczną,

8)      koordynacja pracy podległych komórek organizacyjnych,

9)      przedstawianie wniosków oszczędnościowych w zakresie kosztów,

10)  współpraca z instytucjami zewnętrznymi,

11)  współpraca z Głównym Księgowym w zakresie polityki rachunkowości,

 

w zakresie spraw administracyjnych i infrastruktury technicznej:

1)      organizowanie pracy i kierowanie gospodarką Spółkizgodnie z potrzebami działalności podstawowej,

2)      nadzór nad stanem technicznym majątku Spółki,

3)      nadzór nad przebiegiem planowania i realizacji zaopatrzenia,

4)      planowanie i nadzór nad prawidłowym zaopatrzeniem Spółkiw media,

5)      planowanie i kontrola realizacji inwestycji i remontów,

6)      kontrola wykorzystania transportu dla potrzeb Spółki,

7)      kontrola przygotowania i realizacji zamówień publicznych,

8)      przewodniczenie komisjom przetargowym,

9)      nadzór nad realizacją zadań usługobiorców w zakresie dozorowania obiektu, usług porządkowych, żywienia, usług pralniczych, prowadzenia kotłowni, transportu sanitarnego itp.

4.      Zakres zadań/działań Kierownika Podmiotu Leczniczego

Kierownik Podmiotu Leczniczego sprawuje ogólny nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw, o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy pionu medycznego. Kierownik Podmiotu Leczniczego podlega bezpośrednio pod Zarząd Spółki i ponosi przed nim odpowiedzialność z tytułu nałożonych obowiązków. Do zadań Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Pediatrii w szczególności należy:

1)      zarządzanie i nadzór nad organizacją i jakością świadczenia usług medycznych,

2)      prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej w odniesieniu do podległego personelu, w tym ocena podległego personelu,

3)      zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych,

4)      nadzór nad doskonaleniem zawodowym oraz racjonalnym zatrudnianiem podległego personelu w obszarze realizowanych działań,

5)      opracowywanie planów rocznych szkoleń podległego personelu,

6)      nadzór nad zaopatrzeniem Centrum Pediatrii w urządzenia medyczne, leki oraz ich prawidłowe magazynowanie,

7)      nadzór nad prawidłowym, racjonalnym i zgodnym z prawem wykorzystaniem zasobów udostępnionych do realizowania zadań, w tym leków,

8)      merytoryczne przygotowywanie materiałów niezbędnych do składania ofert oraz negocjowanie umów i kontraktów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia,

9)      nadzór nad realizacją umów na świadczenia medyczne,

10)  nadzór nad dokumentacją medyczną,

11)  nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta,

12)  nadzór nad problematyką epidemiologiczną w Centrum Pediatrii – monitorowanie, profilaktyka, podejmowanie działań operacyjnych w tym zakresie oraz analiza incydentów epidemiologicznych,

13)  nadzór nad realizacją i terminowością statystyki i sprawozdawczości medycznej z oddziałów i poradni do Działu Kontraktowania i Statystyki Usług Medycznych,

14)  opiniowanie merytoryczne umów i kontraktów dotyczących zaopatrzenia w produkty lecznicze, biobójcze, wyroby medyczne, sprzęt i aparaturę medyczną oraz innych działań dotyczących zakupów, remontów lub inwestycji z zakresu działalności podstawowej,

15)  doskonalenie organizacyjne i funkcjonalne działalności leczniczej Centrum Pediatrii,

16)  nadzór nad działalnością Komitetu terapeutycznego, Komisji analizującej zgony, Komitetu ds. kontroli zakażeń szpitalnych, Zespołu ds. dokumentacji medycznej, Zespołu ds. żywienia pozajelitowego.

5.      Zakres zadań/działań Naczelnej Pielęgniarki

Naczelna Pielęgniarka podlega bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu Leczniczego. Ściśle współpracuje z Kierownikami Działów, Oddziałów, Izbą przyjęć, poradniami specjalistycznymi, Kierownikami innych komórek organizacyjnych i służb pomocniczych. Naczelna Pielęgniarkaodpowiada przed Kierownikiem Podmiotu Leczniczegoza całokształt organizacji i funkcjonowania opieki pielęgniarskiej. Do zadań Naczelnej Pielęgniarki należy w szczególności:

1)      zarządzanie i nadzór nad organizacją i jakością świadczenia usług pielęgniarskich,

2)      prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej w odniesieniu do personelu pielęgniarskiego, w tymocena podległego personelu,

3)      zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia w trakcie udzielania świadczeń pielęgniarskich,

4)      nadzór nad doskonaleniem zawodowym oraz racjonalnym zatrudnianiem personelu pielęgniarskiego w obszarze realizowanych działań, w tym opracowywanie norm zatrudnienia,

5)      określanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego podległego personelu, w tym opracowywanie planów rocznych szkoleń podległego personelu,

6)      planowanie i nadzór nad zaopatrzeniem szpitala w wyroby medyczne,

7)      nadzór nad realizacją umów z firmami świadczącymi na rzecz Spółki usługi cateringowe oraz usługi porządkowe,

8)      potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur i rachunków za świadczone na rzecz Centrum Pediatrii badania laboratoryjne, sprzęt jednorazowy itp.,

9)      nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym Centrum Pediatrii,

10)  współpraca ze Specjalistą ds. Epidemiologii,

11)  organizowanie i prowadzenie odpraw oddziałowych,

12)  reprezentowanie Zarządu Spółki w trakcie kontroli Inspekcji Sanitarnej.

6.      Zakres zadań/działań Kierownika Działu/Oddziału/Poradni

Kierownik Działu podlega służbowo Kierownikowi Podmiotu Leczniczego Centrum Pediatrii i ponosi przed nim odpowiedzialność z tytułu nałożonych obowiązków. Kierownik Oddziału lub Poradni podlega służbowo Kierownikowi Działu lub jeśli pod taki nie należy to podlega służbowo bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu Leczniczego Centrum Pediatrii i ponosi przed nim odpowiedzialność z tytułu nałożonych obowiązków. Do podstawowych zadań Kierownika Działu/Oddziału/Poradni należy zarządzanie i kierowanie działem/oddziałem/poradnią,w tym procesem diagnostyki i leczenia odpowiednio do reprezentowanej specjalności,                               a w szczególności:

1)      prawidłowa organizacja procesu diagnostyczno-leczniczego,

2)      zapewnienie odpowiedniego do aktualnych wymagań medycyny, obowiązujących standardów i możliwości Spółki, poziomu merytorycznego udzielanych świadczeń,

3)      podejmowanie, w trybie obowiązującym w Centrum Pediatrii działań w celu zapewnienia realizacji zadań Działu/Oddziału/Poradni,

4)      przestrzeganie obowiązujących norm etycznych i praw pacjentów związanych z prowadzoną działalnością,

5)      analizowanie potrzeb w zakresach rzeczowym, kadrowym i finansowym Działu/Oddziału/Poradni i przedkładanie ich przełożonemu,

6)      racjonalna, dostosowana do stawianych zadań polityka kadrowa, w tym związana z doskonaleniem umiejętności, aktualizacją wiedzy i rozwojem zawodowym,

7)      nadzór nad jakością dokumentacji, jej przepływem, bezpieczeństwem i archiwizacją,

8)      nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem zasobów wydzielonych dla potrzeb działalności Działu/Oddziału/Poradni,

9)      przedkładanie do zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zarząd Spółki wszystkich decyzji rodzących skutki ekonomiczne a nie ujętych w zatwierdzonym planie kosztów,

10)  nadzór i podejmowanie skutecznych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w trakcie realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego,

11)  konsultowanie chorych z innych Działów/Oddziałów/Poradni szpitalnych,

12)  nadzór nad stanem techniczno-funkcjonalnym infrastruktury stanowiącej środowisko opieki związane z działalnością oddziału,

13)  skuteczne i efektywne realizowanie kontraktów i umów zawartych przez Spółkę w części mającej zastosowanie do działalności Działu/Oddziału/Poradni,

14)  analiza i planowanie działalności dla celów kontraktowania świadczeń zdrowotnych i analiza realizacji kontraktów z NFZ prowadzonego Działu/Oddziału/Poradni,

15)  nadzór nad stanem epidemiologicznym Działu/Oddziału/Poradni, podejmowanie działań profilaktycznych, eliminowanie i analiza incydentów epidemiologicznych oraz właściwe prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej zagadnień epidemiologicznych,

16)  zgłaszanie Specjaliście ds. Epidemiologii lub Przewodniczącemu zespołu ds. zakażeń wszystkich przypadków zakażeń szpitalnych, obserwacji, spostrzeżeń i wniosków w tym zakresie,

17)  współpraca z Naczelną Pielęgniarką w zakresie wszystkich zagadnień związanych z zapewnieniem prawidłowej opieki pielęgniarskiej oraz działań niższego personelu medycznego podejmowanych w obszarze działań Działu/Oddziału/Poradni,

18)  współpraca z Komitetami, Komisjami i Zespołami działającymi w Spółce,

19)  nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP i P.Poż. przez podległy personel,

20)  współpraca z kadrą kierowniczą komórek organizacyjnych Spółki, w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących zadań i celów realizowanych przez te komórki,

21)  współpraca z kadrą kierowniczą innych podmiotów medycznych, konsultantami i kadrą kierowniczą organów samorządowych i państwowych, w zakresie dotyczącym Działu/Oddziału/Poradni,

22)  realizacja decyzji i poleceń przełożonych lub innych kompetentnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, klęską żywiołową, katastrofą, wypadkiem masowym, atakiem terrorystycznym lub innymi zdarzeniami o podobnym charakterze,

23)  udzielanie wyjaśnień dotyczących skarg i zażaleń na działalność Działu/Oddziału/Poradni,

24)  ponadto Kierownik Oddziału Chirurgicznego przechowuje klucze od szafy ze środkami narkotycznymi i silnie działającymi.

7.      Zakres zadań/działań Pielęgniarki Oddziałowej

Pielęgniarka Oddziałowa podlega służbowo Kierownikowi Oddziału, a merytorycznie Naczelnej Pielęgniarce. Pielęgniarka Oddziałowa jest odpowiedzialna za kompleksową, całodobową opiekę pielęgniarską w oddziale, jest bezpośrednim zwierzchnikiem pod względem merytorycznym pielęgniarek zatrudnionych w oddziale. Pielęgniarka Oddziałowa w porozumieniu z Naczelną Pielęgniarką upoważnia do zastępstwa na czas swojej nieobecności jedną z pielęgniarek odcinkowych. Pielęgniarka Oddziałowa jest obowiązana informować Kierownika Oddziału codziennie o ważniejszych wydarzeniach z ubiegłej doby, o każdym nowym chorym przyjętym do oddziału, a także o nagłych wypadkach (nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia chorego, pomyłce w zakresie pielęgnacji itp.). Pielęgniarka Oddziałowa składa Naczelnej Pielęgniarce sprawozdania o pracy pielęgniarskiej w oddziale. Do podstawowych zadań Pielęgniarki Oddziałowej należy organizacja pracy pielęgniarek poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu oraz stanu zdrowia pacjentów udzielanie pomocy i opieka nad chorymi a w szczególności:

1)      monitorowanie, ocenianie i analizowanie jakości pielęgnowania,

2)      ustalanie podziału obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu,

3)      obecność przy obchodzie chorych,

4)      nadzorowanie zapoznania nowo przyjętych pacjentów z obowiązującymi regulaminami,

5)      czuwanie nad wykonaniem zleceń lekarskich przez podległy personel w sposób należyty i we właściwym czasie,

6)      prowadzenia podręcznej apteczki oddziału i stale jej uzupełnianie, należyte przechowywanie leków, zaopatrywanie w leki, sporządzanie remanentu leków w oddziale w terminach i wg zaleceń ustalonych przez Kierownika Podmiotu Leczniczego lub przez Naczelną Pielęgniarkę,

7)      odbieranie raportów ustnych i pisemnych z poprzednich zmian pielęgniarskich,

8)      sporządzanie harmonogramów,

9)      prowadzenie instruktażu podległego personelu w zakresie pielęgniarstwa,

10)  czuwanie nad bezpieczeństwem chorych, roztaczanie szczególnie troskliwej opieki nad ciężko chorymi pacjentami oraz izolowanie chorych w stanie agonalnym lub z zakażeniem,

11)  nadzorowanie czystości chorych oraz czystości ich bielizny osobistej i pościelowej, oraz dopilnowanie zmiany bielizny, ilekroć zajdzie tego potrzeba,

12)  w razie śmierci pacjenta, do sporządzenia w obecności dwóch świadków protokolarnego spisu pieniędzy i przedmiotów wartościowych pozostałych po zmarłym oraz przekazania ich do depozytu szpitala,

13)  dbania o stan sanitarno-higieniczny oddziału,

14)  nadzór nad prawidłowym przyjęciem i wypisaniem chorego oraz nad właściwym postępowaniem z zwłokami,

15)  nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji przez pielęgniarki,

16)  sporządzanie zapotrzebowań żywnościowych zgodnie z zaleceniami lekarskimi,

17)  zgłaszanie Naczelnej Pielęgniarce wniosków dotyczących zmiany harmonogramów pracy, urlopów i zastępstw,

18)  czuwanie nad oszczędnym i racjonalnym użyciem przez podległy personel materiału, sprzętu i urządzeń oddziałowych, oraz nad racjonalną gospodarkę lekiem,

19)  dbanie o odpowiednią postawę i zachowanie się podległego personelu,

20)  terminowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej i statystycznej,

21)  załatwianie spraw związanych z wydawaniem rzeczy pacjentom wypisanym z oddziału,

22)  nadzorowanie odbioru bielizny czystej z magazynu szpitala i przesyłania bielizny brudnej do pralni przez pracownika firmy,

23)  składanie zamówień i odbieranie sprzętu i wszelkich materiałów potrzebnych dla oddziału,

24)  bezzwłoczne powiadamianie Kierownika Oddziału oraz Kierownika Działu Administracji o uszkodzeniach urządzeń i sprzętu.

Z tytułu realizowanych zadań Pielęgniarka Oddziałowa posiada uprawnienia do:

1)      wydawania poleceń Pielęgniarkom, Ratownikom medycznym, Sanitariuszom,

2)      samodzielnego wyboru metody pielęgnowania,

3)      podawania bez zgody Lekarza leków umieszczonych w „Wykazie leków przeciwwstrząsowych” oraz w „Wykazie Leków, do których podawania choremu bez zlecenia Lekarza jest uprawniona Pielęgniarka”.

4)      oceny wyników pracy podległych pracowników i ich kwalifikacji zawodowych,

5)      wnioskowania w sprawach personalno-płacowych,

6)      wnioskowania, analizowania, zgłaszania projektów i propozycji dotyczących danej komórki,

7)      udzielania pacjentowi, opiekunom prawnym lub innym uprawnionym osobom informacji o stanie zdrowia w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej.

8.      Zakres zadań/działańKierownika Apteki

Kierownik Apteki podlega bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu Leczniczego Centrum Pediatriiw zakresie spraw administracyjnych i organizacyjnych, a w zakresie zagadnień fachowych Inspekcji farmaceutycznej. Kierownik jest odpowiedzialny za organizację pracy w Aptece, nadzoruje pracę podległego personelu oraz dba o dyscyplinę pracy. Do zadań Kierownika Apteki należy w szczególności:

1)      współtworzenie listy leków i receptariusza,

2)      przestrzeganie, aby sporządzanie leków w Aptece oraz ich wydawanie było zgodne z obowiązującymi przepisami,

3)      przestrzeganie, aby zapas leków i artykułów sanitarnych przechowywany był w sposób właściwy, nie ulegał przeterminowaniu i aby stan zapasów zgodny był z potrzebami Centrum Pediatrii,

4)      kontrolowanie prawidłowego prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu leków i artykułów znajdujących się w Aptece,

5)      nadzorowanie prawidłowego i bieżącego prowadzenia książki środków odurzających i spirytusowej,

6)      nadzorowanie prawidłowego i terminowego prowadzenia wszystkich zapisów dotyczących ewidencjonowania, sprawozdawczości i statystyki aptecznej,

7)      przechowywanie kluczy od szaf ze środkami odurzającymi i bardzo silnie działającymi,

8)      informowanie Lekarzy o nowych lekach wprowadzonych do obrotu oraz o lekach wycofanych ze sprzedaży,

9)      przeprowadzanie okresowych kontroli apteczek oddziałowych w zakresie prawidłowego przechowywania leków, stanu zapasów oraz terminów ważności leków. Uwagi powstałe w wyniku kontroli Kierownik przekazuje Kierownikowi Oddziału i Kierownikowi Podmiotu Leczniczego,

10)  czuwanie nad bezpieczeństwem wyposażenia apteki, urządzeń i aparatury technicznej.

11)  współpraca z Komitetami działającymi w Centrum Pediatrii,

12)  współpraca z kadrą kierowniczą komórek organizacyjnych Spółki, w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących zadań i celów realizowanych przez te komórki,

13)  współpraca z kadrą kierowniczą innych podmiotów medycznych, konsultantami i kadrą kierowniczą organów samorządowych i państwowych, w zakresie dotyczącym Poradni.

9.    Zakres zadań/działańKierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Kierownik Zakładu podlega bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu Leczniczego. Do podstawowych zadań Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej należy zarządzanie i kierowanie Zakładem, a w szczególności:

1)      prawidłowa organizacja procesu diagnostycznego,

2)      zapewnienie odpowiedniego do aktualnych wymagań medycyny, obowiązujących standardów i możliwości Centrum Pediatrii poziomu merytorycznego realizowanych badań diagnostycznych,

3)      podejmowanie, w trybie obowiązującym w Centrum Pediatrii działań w celu zapewnienia realizacji zadań Zakładu Diagnostyki Obrazowej,

4)      przestrzeganie obowiązujących norm etycznych i praw pacjentów związanych z prowadzoną działalnością,

5)      analizowanie potrzeb w zakresach rzeczowym, kadrowym i finansowym Zakładu Diagnostyki Obrazowej i przedkładanie ich przełożonemu,

6)      racjonalna, dostosowana do stawianych zadań polityka kadrowa, w tym związana z doskonaleniem umiejętności, aktualizacją wiedzy i rozwojem zawodowym,

7)      nadzór nad jakością dokumentacji, jej przepływem, bezpieczeństwem i archiwizacją,

8)             nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem zasobów wydzielonych dla potrzeb działalności Zakładu Diagnostyki Obrazowej ,

9)      przedkładanie do zaopiniowania i zatwierdzenia przez Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Spółki wszystkich decyzji rodzących skutki ekonomiczne a nie ujętych w zatwierdzonym planie kosztów,

10)  nadzór i podejmowanie skutecznych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w trakcie realizacji badań,

11)  nadzór nad stanem techniczno-funkcjonalnym infrastruktury Zakładu Diagnostyki Obrazowej,

12)  skuteczne i efektywne realizowanie kontraktów i umów zawartych przez Spółkę w części mającej zastosowanie do działalności Zakładu Diagnostyki Obrazowej,

13)  analiza i planowanie działalności dla celów kontraktowania świadczeń zdrowotnych i analiza realizacji kontraktów z NFZ prowadzonego Zakładu Diagnostyki Obrazowej,

14)  nadzór nad stanem epidemiologicznym Zakładu Diagnostyki Obrazowej, podejmowanie działań profilaktycznych, eliminowanie i analiza incydentów epidemiologicznych oraz właściwe prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej zagadnień epidemiologicznych,

15)  współpraca z Naczelną Pielęgniarką w zakresie wszystkich zagadnień związanych z zapewnieniem prawidłowej opieki pielęgniarskiej oraz działań niższego personelu medycznego podejmowanych w obszarze działań Zakładu Diagnostyki Obrazowej,

16)  współpraca z Komitetami działającymi w Centrum Pediatrii,

17)  nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP i P.Poż. przez podległy personel,

18)  współpraca z kadrą kierowniczą komórek organizacyjnych Spółki, w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących zadań i celów realizowanych przez te komórki,

19)  współpraca z kadrą kierowniczą innych podmiotów medycznych, konsultantami i kadrą kierowniczą organów samorządowych i państwowych, w zakresie dotyczącym Zakładu Diagnostyki Obrazowej,

20)  realizacja decyzji i poleceń przełożonych lub innych kompetentnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, klęską żywiołową, katastrofą, wypadkiem masowym, atakiem terrorystycznym lub innymi zdarzeniami o podobnym charakterze,

21)  udzielanie wyjaśnień dotyczących skarg i zażaleń na działalność Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

 

10.    Zakres zadań/działań Koordynatora

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1)      prawidłowa organizacja pracy koordynowanej komórki,

2)      podejmowanie, w trybie obowiązującym w Spółce działań w celu zapewnienia realizacji zadań komórki,

3)      analizowanie potrzeb w zakresach rzeczowym, kadrowym i finansowym komórki oraz przedkładanie ich przełożonemu,

4)      racjonalna, dostosowana do stawianych zadań polityka kadrowa, w tym związana z doskonaleniem umiejętności, aktualizacją wiedzy i rozwojem zawodowym,

5)      nadzór nad jakością dokumentacji, jej przepływem, bezpieczeństwem i archiwizacją,

6)      nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem zasobów wydzielonych dla potrzeb działalności komórki,

7)      przedkładanie do zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zarząd Spółki wszystkich decyzji rodzących skutki ekonomiczne a nie ujętych w zatwierdzonym planie kosztów,

8)      skuteczne i efektywne realizowanie umów zawartych przez Spółkę w części mającej zastosowanie do działalności komórki,

9)      nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP i P.Poż. przez podległy personel,

10)  współpraca z kadrą kierowniczą komórek organizacyjnych Spółki, w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących zadań i celów realizowanych przez te komórki,

11)  realizacja decyzji i poleceń przełożonych lub innych kompetentnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, klęską żywiołową, katastrofą, wypadkiem masowym, atakiem terrorystycznym lub innymi zdarzeniami o podobnym charakterze.

11.  Zakres zadań/działańKierownika Działu Kadr

Kierownik Działu Kadr podlega bezpośrednioZarządowi Spółki. Odpowiada przed Zarządem Spółki za całokształt polityki kadrowej,a w szczególności za diagnozowanie aktualnych i prognozowanie przyszłych potrzeb kadrowych Spółki. Do zadań Kierownika Działu Kadr należy w szczególności:

1)      prowadzenie polityki kadrowej Spółki,

2)      opracowywanie projektów systemów wynagradzania i współpraca ze związkami zawodowymi w celu wprowadzania ich w życie,

3)      opracowywanie projektów regulaminów o charakterze normatywnym i porządkowym i uzgadnianie ich treści ze związkami zawodowymi,

4)      ustalanie zasad podziału środków z ZFŚS, współudział w tworzeniu regulaminu ZFŚS oraz nadzór nad prawidłową realizacją postanowień tego regulaminu,

5)      współpraca z Kierownikami komórek organizacyjnych i Zarządem Spółki w zakresie ustalania corocznych planów szkoleń oraz nadzór nad ich realizacją,

6)      koordynowanie procesów adaptacyjnych pracowników nowoprzyjętych,

7)      nadzór nad tworzeniem zakresów czynności dla poszczególnych pracowników oraz ich okresową weryfikacją,

8)      przygotowywanie pod względem merytorycznym treści umów cywilnoprawnych oraz umów na świadczenie usług medycznych,

9)      nadzór nad umowami dotyczącymi staży absolwenckich, praktyk studenckich oraz staży specjalizacyjnych,

10)  nadzór nad realizacją staży rezydenckich i ścisła współpraca w tym zakresie z Ministerstwem Zdrowia,

11)  współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Wojskową Komisją Uzupełnień materiałów w zakresie zatrudniania poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową.

12)  współpraca z Urzędem Pracy w zakresie staży absolwenckich oraz zatrudnienia osób bezrobotnych,

13)  organizowanie i koordynowanie pracy w Dziale Kadr w sposób zabezpieczający prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań,

14)  przygotowanie wniosków w zakresie nagradzania i karania pracowników,

15)  nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników oraz sprawowanie kontroli funkcjonalnej,

16)  współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce mająca na celu prawidłowe kształtowanie stosunków między pracownikami a pracodawcą,

17)  przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej oraz nadzór nad przestrzeganiem jej przez podległych pracowników,

18)  sprawowanie nadzoru nad właściwym zabezpieczeniem danych osobowych oraz powierzonego mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą,

19)  kontrola dyscypliny pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w Spółce,

20)  nadzór nad rozliczaniem czasu pracy pracowników.

 

 

 

12.  Zakres zadań/działańGłównego Księgowego

Główny Księgowy bezpośredniopodlega Dyrektorowi ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.

Do zadań Głównego Księgowego należy prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).

Powyższe zadania Główny Księgowy realizuje przy pomocy firmy zewnętrznej, której na podstawie umowy cywilno-prawnej zlecone jest prowadzenie księgowości.

W szczególności do zadań Głównego Księgowego należy:

1)      organizacja i kierowanie Działem Księgowości,

2)      nadzorowanie całości spraw związanych z rachunkowością, podatkami, rachubą płac, ubezpieczeniami społecznymi, prowadzonymi przez firmę zewnętrzną,

3)      w porozumieniu z Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Administracyjnych opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Spółki zakładowy plan kont wraz z zasadami rachunkowości oraz wyceny aktywów i pasywów,

4)      opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia, a następnie nadzorowanie przestrzegania:

a)      instrukcji obiegu dokumentów księgowych,

b)      instrukcji kasowej,

c)      instrukcji inwentaryzacji.

5)      sporządzanie i przedkładanie Dyrektorowi ds. Ekonomiczno-Administracyjnych następujących raportów:

a)      stan środków pieniężnych raz w tygodniu,

b)      stan należności i zobowiązań raz w miesiącu.

6)      nadzorowanie i sprawowanie kontroli formalnoprawnej, merytorycznej rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe (system kontroli wewnętrznej),

7)      archiwizowanie  dokumentacji kontrolnej,

8)      organizowanie i nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych,

9)      osobiste dopilnowywanie terminowego regulowania wszystkich zobowiązań podatkowych, celnych, ubezpieczeniowych i innych publicznoprawnych,

10)  organizacja i nadzorowanie prowadzenia ewidencji techniką komputerową przez firmę zewnętrzną,

11)  nadzorowanie prowadzenia przez firmę zewnętrzną ewidencji podatkowej i całej dokumentacji rozliczeniowej z tym związanej,

12)  nadzorowanie prowadzonej przez firmę zewnętrzną rachuby płac z pełną dokumentacją i ewidencją do celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych,

13)  zapewnienie terminowej wypłaty wynagrodzeń,

14)  nadzorowanie sporządzania sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacji dodatkowej),

15)  wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w obszarze spraw należących do Działu Księgowego.

 Z tytułu realizowanych zadań Główny Księgowy posiada uprawnienia do:

1)      samodzielnego dokonywania dyspozycji środków pieniężnych zgodnie z terminami faktur zatwierdzonych przez Zarząd Spółki,

2)      dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

3)      wystawiania i podpisywania faktur,

4)      dokonywania kontroli obiegu dokumentów księgowych,

5)      żądania od kierowników innych komórek organizacyjnych informacji i wyjaśnień dotyczących operacji gospodarczych.

13. Zakres zadań/działańKierownika Działu Administracji

Kierownik Działu Administracji bezpośrednio podlega Dyrektorowi ds. Ekonomiczno-Administracyjnych. W szczególności do zadań Kierownika Działu Administracji należy:

1)      nadzór nad utrzymaniem budynków, maszyn, urządzeń w stałej sprawności technicznej,

2)      nadzór nad kompletowaniem i prowadzeniem przez dział wszelkiej dokumentacji dotyczącej pracy Działu,

3)      współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w sprawach dotyczących obsługi i zaopatrzenia,

4)      organizowanie i kontrolowanie przebiegu planowania i realizacji zaopatrzenia warunków materiały, towary i usługi,

5)      organizowanie przetargów zamówień publicznych,

6)      inicjowanie szkoleń podległych pracowników w tym szkoleń obowiązkowych,

7)      zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szpitala, a zwłaszcza nieprzerwanego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, łączności zewnętrznej, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji,

8)      organizowanie przeglądów technicznych budynków i urządzeń w celu oceny ich stanu technicznego oraz kontrola wykonania inwestycji, remontów, konserwacji i usuwania awarii,

9)      organizowanie transportu dla potrzeb Spółki,

10)  zabezpieczenie należytego stanu sanitarno -higienicznego Spółki (gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych i medycznych, deratyzacja),

11)  zapewnienie utrzymania czystości w obiektach i terenach wokół Spółki (sprzątanie placów i dróg wewnętrznych, odśnieżanie, utrzymanie i konserwacja zieleni),

12)  nadzór nad właściwym stosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, uczestnictwo w komisjach przetargowych,

13)  nadzór nad właściwym rozliczaniem składników kosztów na poszczególne ośrodki powstawania kosztów,

14)  nadzór nad właściwym rozliczeniem pracy usługobiorców w zakresie dozorowania obiektu, usług pralniczych, nadzoru P/POŻ., wywozu nieczystości, transportu itp.,

15)  planowanie, zlecania i rozliczanie kosztów remontów budynków, maszyn i urządzeń,

16)  dokonywanie zleceń na usługi serwisowe dotyczące utrzymania dźwigów osobowych, hydroforni, agregatu prądotwórczego, maszynowni próżni sprężarkowi, kotłowni, UPS, instalacji alarmowych p/pożarowych, oraz rozliczanie serwisantów,

17)  nadzór nad pracą inspektorów nadzoru.

 

Rozdział 6

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki oraz warunki współdziałania tych komórek

§ 12

1. Izba przyjęć

Izba przyjęć pracuje w systemie całodobowej gotowości. Do zadań Izby przyjęć należy badanie i przyjmowanie chorych skierowanych do Centrum Pediatrii na hospitalizację, udzielanie doraźnej pomocy ambulatoryjnej, w tym w szczególności chorym znajdującym się w stanie zagrożenia utraty zdrowia, życia, wykonywanie zabiegów lekarskich i pielęgniarskich oraz wykonywania czynności higieniczno-sanitarnych i administracyjnych przed przyjęciem chorego do Centrum Pediatrii. Do podstawowych zadań Izby przyjęć należą:

1)      przyjmowanie pacjentów przywiezionych przez jednostki systemu ratownictwa medycznego,

2)      przyjmowanie pacjentów zgłaszających się osobiście z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia,

3)      przeprowadzenie wywiadu i badań lekarskich zgłaszającym się chorym,

4)      przekazywanie pacjentów do leczenia ambulatoryjnego oraz kwalifikowanie do leczenia szpitalnego,

5)      sporządzanie zapisów w obowiązującej w Izbie przyjęć dokumentacji medycznej: rozpoznanie, stan zdrowia i podjęte czynności medyczne,

6)      przekazywanie do depozytu odzieży osobistej przyjmowanych pacjentów,

7)      zabezpieczenie przedmiotów wartościowych i pieniędzy pacjentów poprzez oddanie do depozytu,

8)      w przypadku śmierci chorego - sporządzenie w obecności dwóch świadków protokolarnego spisu pieniędzy i przedmiotów wartościowych pozostałych po zmarłym oraz przekazanie ich rodzinie za pokwitowaniem lub do depozytu szpitalnego,

9)      niezwłoczne zawiadomienie:

a)      rodziny (w przypadku przyjęcia chorego, który uległ wypadkowi),

b)      policji (przy przyjęciu pacjenta, który uległ wypadkowi, lub gdy niemożliwe jest ustalenie jego tożsamości),

10)  dbałość o mienie Izb przyjęć, w tym nadzór na powierzonym sprzętem i aparaturą medyczną oraz utrzymanie jej w stanie należytym,

11)  właściwe przechowywanie, oznakowanie i kontrola terminów ważności leków, odczynników, środków dezynfekujących, itp.

12)  ewidencja kosztów, w tym kosztów badań zewnętrznych, na poszczególne komórki organizacyjne Spółki

13)  udział w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej.

 

 

 

2. Oddziały szpitalne

Oddział jest podstawową komórką działalności podstawowej Centrum Pediatrii, w której leczeni są pacjenci wymagający całodobowej opieki stacjonarnej, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. Centrum Pediatrii świadczy usługi w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej w następujących oddziałach:

1)      Oddział pediatryczny - świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia zachowawczego stacjonarnego dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 18 roku życia oraz kwalifikowania do leczenia w wysoko - specjalistycznych ośrodkach - klinikach chorób dziecięcych. Kierownikiem Oddziału jest Lekarz specjalista pediatrii.

2)      Oddział niemowlęcy i patologii noworodka - świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia zachowawczego stacjonarnego dla dzieci od urodzenia do 12 miesiąca życia oraz kwalifikowania do leczenia w wysoko-specjalistycznych ośrodkach - klinikach. Kierownikiem Oddziału jest Lekarz specjalista neonatolog.

3)      Oddział reumatologiczny świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia zachowawczego stacjonarnego dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 18 roku życia w zakresie chorób reumatycznych, chorób układowych tkanki łącznej. Kierownikiem Oddziału jest Lekarz specjalista reumatolog.

4)      Oddział chirurgiczny dla dzieci z pododdziałem laryngologii - świadczy usługi stacjonarne w zakresie chirurgii dziecięcej oraz laryngologii dla dzieci i młodzieży od  0 do 18 roku życia. Kierownikiem Oddziału jest Lekarz specjalista chirurg dziecięcy.

5)      Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla noworodków i dzieci - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla noworodków i dzieci powołany jest w szczególności do wykonywania zadań związanych z leczeniem stanów zagrożenia życia i znieczuleniem do operacji, prowadzeniem chorych pooperacyjnych, przeciwdziałaniem i leczeniem powikłań znieczulenia, leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, resuscytacji, leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla noworodków i dzieci współpracuje z innymi oddziałami szpitalnymi i pracowniami. Na czele Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla noworodków i dzieci stoi Kierownik - specjalista anestezjologii. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla noworodków i dzieci zatrudnia zespół pielęgniarski obsługujący Blok operacyjny i Oddział. Na czele zespołu pielęgniarskiego stoi Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla noworodków i dzieci.

6)      Blok operacyjny - jest przeznaczony do wykonywania zabiegów operacyjnych oraz wszystkich czynności, poprzedzających zabieg, towarzyszących mu i niezbędnych zaraz po jego wykonaniu (przygotowanie chorego, stosowanie znieczulenia, przygotowanie lekarzy, opieka anestezjologa bezpośrednio po zabiegu oraz inne czynności pomocnicze).

7)      Oddział kliniczny psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego- świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia zachowawczego dzieci i młodzieży do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia z zaburzeniami odżywiania. Kierownikiem Oddziału jest Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.

8)      Dzienny oddział psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego– świadczy usługi w zakresie psychoterapii i farmakoterapii zaburzeń emocjonalnych i psychicznych dla osób od 12 do 18 roku życia.

9)      Oddział gastroenterologiczny dla dzieci - świadczy usługi stacjonarne w zakresie schorzeń przewodu pokarmowego, a w tym diagnostyki bólów brzucha, biegunek i zaparć, nudności i wymiotów, zaburzeń żywienia, niedoborów masy ciała i otyłości dla pacjentów od 0 do 18 roku życia. Oddział prowadzi m. in. diagnostykę górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia), dolnego odcinka (kolonoskopia), refluksu żołądkowo-przełykowego (za pomocą ph-metru) oraz przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego i nietolerancji laktozy (wodorowy test oddechowy). Kierownikiem Oddziału jest Lekarz specjalista gastroenterolog.

10)  Oddział rehabilitacji - świadczy usługi w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej dla dzieci i młodzieży w wieku od urodzenia do 18 roku życia. Oddział zapewnia kompleksową hospitalizację połączoną ze specjalistyczną konsultacją lekarską np. neurologiczną, ortopedyczną, logopedyczną, psychologiczną. Wyspecjalizowana kadra fizjoterapeutów oraz szerokie zaplecze zabiegowe i sprzętowe wpływa na wysoką jakość świadczonych usług medycznych. Kierownikiem Oddziału jest Lekarz specjalista rehabilitacji.

11)  Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci - świadczy usługi w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla dzieci i młodzieży w wieku od urodzenia do 18 roku życia. Oddział zapewnia kompleksową hospitalizację połączoną ze specjalistyczną konsultacją lekarską np. neurologiczną, ortopedyczną, logopedyczną, psychologiczną. Wyspecjalizowana kadra fizjoterapeutów oraz szerokie zaplecze zabiegowe i sprzętowe wpływa na wysoką jakość świadczonych usług medycznych. Kierownikiem oddziału jest Lekarz specjalista rehabilitacji.

12)  Ośrodek wczesnej interwencji udziela świadczeń zdrowotnych o charakterze konsultacyjnym, obejmującym diagnostykę i leczenie chorób oraz zabiegi rehabilitacyjne pacjentów

2.1 Do zadań oddziałów szpitalnych w zakresie ogólnym należy:

1)        diagnostyka i leczenie przy zastosowaniu metod zgodnych ze sztuką lekarską i współczesną wiedzą medyczną,

2)        zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, w czasie pobytu pacjenta     na oddziale, zapewnienie właściwych warunków bytowych, racjonalnego wyżywienia     i warunków sanitarno - epidemiologicznych w czasie pobytu na oddziale,

3)        umożliwienie pacjentowi kontaktu osobistego, telefonicznego lubkorespondencyjnego   z osobami z zewnątrz,

4)        zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa podczas leczenia, zabiegów i badań diagnostycznych, i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych i zapewnienie opieki duszpasterskiej,          

5)        zapewnienie pacjentom niezbędnej farmakoterapii w oparciu o ustalony receptariusz szpitalny oraz materiały i pomoce medyczne,

6)        racjonalne gospodarowanie krwią i preparatami krwiopochodnymi, zgodnie z ustalonymi procedurami,

7)        orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

8)        przestrzeganie zasad realizacji umów z NFZ i innymi podmiotami,

9)        realizacja zadań z zakresu statystyki medycznej i sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

10)    realizacja zapisów z prowadzonych działań, w tym prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującym prawem,

11)    właściwe przechowywanie i kontrola terminów ważności produktów leczniczych i wyrobów medycznych, oraz środków dezynfekcyjnych, itp.,

12)    ewidencjonowanie kosztów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Spółki oraz badań zewnętrznych,

13)    dbałość o mienie oddziału, w tym nadzór nad powierzonym sprzętem i aparaturą medyczną oraz utrzymanie jej w stanie należytym,

14)    udział w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej.

2.2 Do zadań oddziałów szpitalnych w zakresie opieki pielęgniarskiej:

1)     tworzenie warunków do prawidłowej adaptacji pacjenta, zapoznanie z regulaminem organizacyjnym i prawami pacjenta,

2)     przyjmowanie i wykonywanie zleceń lekarskich, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pielęgniarskiej w zakresie procesu pielęgnacji pacjenta,

3)     wykonywanie czynności wynikających z procesu pielęgnacji pacjenta,

4)     przygotowywanie pacjenta do wizyt lekarskich, konsultacji i zabiegów,

5)     podawanie leków i wykonywanie zabiegów leczniczych, zgodnie z ordynacją lekarską,

6)     pobieranie materiałów do badań diagnostycznych,

7)     współpraca z wykonawcą usługi w prawidłowym rozdziale zleconych diet podczas podawania posiłków,

8)     przestrzeganie reżimu sanitarnego, zasad dezynfekcji i sterylizacji, przygotowywanie roztworów środków dezynfekcyjnych.

3.      Pracownie Diagnostyczne

Do zadań Pracowni diagnostycznych należy:

1)      wykonywanie badań zleconych na rzecz pacjentów Spółki oraz na zlecenie innych podmiotów na podstawie umów o wykonywanie usług zawartych ze Spółką oraz odpłatnie świadczeniobiorcom indywidualnym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym,

2)      dbałość o mienie pracowni, w tym nadzór nad powierzonym sprzętem i aparaturą           medyczną oraz utrzymanie jej w stanie należytym,

3)      wykonywanie badań zleconych przez lekarza Poradni,

4)      właściwe przechowywanie i kontrola terminów ważności leków, odczynników,   środków dezynfekcyjnych, itp.,

5)      ewidencjonowanie kosztów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Spółki oraz badań realizowanych na zewnątrz w oparciu o zawarte umowy,

6)      prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

7)      udział w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej,

4.    Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Poradnie specjalistyczne udzielają świadczeń zdrowotnych o charakterze konsultacyjnym, obejmującym diagnostykę i leczenie chorób oraz zabiegi rehabilitacyjne pacjentów przed i po leczeniu szpitalnym oraz skierowanych z innych zakładów opieki zdrowotnej.

Do podstawowych zadań Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej należy:

1)      udzielanie porad w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,

2)      udzielanie konsultacji na rzecz osób kierowanych przez lekarzy Spółki oraz lekarzy innych podmiotów leczniczych,

3)      objęcie stałym leczeniem pacjentów z chorobami przewlekłymi,

4)      udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym skierowanym do poradni specjalistycznych oraz kwalifikacje chorych do leczenia szpitalnego,

5)      udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym po leczeniu szpitalnym,

6)      badania lekarskie oraz kierowanie pacjentów na niezbędne badania diagnostyczne i zabiegi specjalistyczne,

7)      udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób kierowanych z podmiotów gospodarczych na podstawie umów,

8)      stała współpraca z pacjentami i ich opiekunami ustawowymi bądź faktycznymi w zakresie terapii,

9)      właściwe przechowywanie i kontrola terminów ważności produktów leczniczych i wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych, itp.,

10)  dbałość o mienie poradni, w tym nadzór nad powierzonym sprzętem i aparaturą medyczną oraz utrzymanie jej w stanie należytym,

11)  ewidencjonowanie kosztów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Spółki oraz badań zewnętrznych,

12)  udział w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej,

13)  w zakresie działań mających na celu profilaktykę Chorób: identyfikacja czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych świadczeniobiorcy, a także podejmowanie działań ukierunkowanych na ich ograniczenie, koordynacja, wykonanie i dokonywanie kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zapewnienie wykonywania szczepień, zgodnie z odrębnymi przepisami; informowanie o szczepieniach zalecanych, uczestnictwo w realizacji programów profilaktycznych, prowadzenie systematycznej i okresowej oceny stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych zgodnie z odrębnymi przepisami,

14)  w zakresie działań mających na celu rozpoznanie Chorób: planowanie i koordynacja postępowania diagnostycznego, informowanie świadczeniobiorcy o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego stanu zdrowia oraz wskazywanie podmiotów właściwych do jego przeprowadzenia, badanie podmiotowe świadczeniobiorcy zgodnie z wiedzą medyczną, badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, wykonywanie testów lub zlecanie wykonania badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych, kierowanie na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia, kierowanie do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, dokonywanie interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców, orzekanie o stanie zdrowia;

15)   w zakresie działań mających na celu leczenie chorób: planowanie i uzgadnianie ze świadczeniobiorcą postępowania terapeutycznego, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, planowanie i uzgadnianie ze świadczeniobiorcą działań edukacyjnych mających na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby, zlecanie i monitorowanie leczenia farmakologicznego, wykonywanie zabiegów i procedur medycznych, kierowanie do wykonania zabiegów i procedur medycznych do innych świadczeniodawców, kierowanie do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych, kierowanie do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej, kierowanie do leczenia uzdrowiskowego, orzekanie o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,

16)  w zakresie działań mających na celu usprawnianie świadczeniobiorcy: zlecanie wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych, zlecanie wydania świadczeniobiorcy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami,

17)  właściwe przechowywanie i kontrola terminów ważności leków, odczynników, środków dezynfekcyjnych, itp.

18)  ewidencjonowanie kosztów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Spółki oraz badań realizowanych na zewnątrz w oparciu o zawarte umowy,

19)  prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

20)  udział w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej.

5.    Pracownie fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz gabinet krioterapii udzielają świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji i podlegają pod Dział rehabilitacji.

6.    Pracownie udzielają świadczeń zdrowotnych, obejmujących badania diagnostyczne, w tym analizy wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. Świadczenia te udzielane są na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza oddziału lub poradni lub przez lekarzy poradni i szpitali, z którymi Spółka ma podpisaną umowę na świadczenie danych usług.

7.    Rejestracja

Zadaniem Rejestracji jest takie zorganizowanie procesu rejestrowania pacjenta do poradni specjalistycznej, aby rejestracja pacjentów odbywała się szybko i sprawnie, w miarę możliwości bez powstawania kolejek w miejscu rejestracji. W szczególności do zadań Rejestracji należy:

1)      nadzór nad prawidłowością rejestracji pacjentów, w tym dokładne sprawdzenie dokumentów upoważniających do wizyty w poradni specjalistycznej,

2)      nadzór nad prawidłowym ustalaniem kolejek oczekujących na przyjęcie do poradni specjalistycznej,

3)      archiwizacja kuponów, kart zdrowia,

4)      nadzór nad rejestracją kuponów Narodowego Funduszu Zdrowia w programie Mediqus.

5)      przechowywanie, archiwizacja i  zapewnienie bezpieczeństwa powierzonej dokumentacji medycznej oraz danych osobowych pacjentów poradni specjalistycznych.

8.    Sterylizacja

Zadaniem Sterylizacji jest sterylizacja bielizny operacyjnej i materiałów opatrunkowych oraz zestawów narzędzi i innego sprzętu medycznego dla potrzeb Centrum Pediatrii, a także dla jednostek zewnętrznych, z którymi Spółka ma podpisaną umowę. W szczególności do zadań Sterylizacji należy:

            1)      przygotowanie narzędzi, sprzętu, bielizny i materiałów opatrunkowych do sterylizacji poprzez:

a)      dezynfekcję i mycie,

b)      segregację,

c)      pakietowanie,

2)      prawidłowe oznakowywaniem wysterylizowanego materiału,

3)      prawidłowe odczytanie testów i wskaźników,

4)      prawidłowe mycie i dezynfekcją sprzętu sterylizującego,

5)      prawidłowym używanie sprzętu i aparatury,

6)      ustalanie w porozumieniu z Naczelną Pielęgniarką harmonogramu pracy punktu przyjęć i wydawania materiału do lub z sterylizacji,

7)      odbiór materiału, narzędzi i aparatury medycznej przeznaczonej do sterylizacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum Pediatrii, zgodnie ze zleceniem,

8)      prawidłowe składowanie wysterylizowanego materiału,

9)      uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP w szczególności obsługi zbiorników wysokociśnieniowych.

10)  transport materiałów sterylnych do Bloku operacyjnego oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum Pediatrii i odbiór materiałów do sterylizacji.

9.      Apteka

Apteka szpitalna jest komórką organizacyjną przeznaczoną do zamawiania, przechowywania i wydawania na zlecenie lekarskie produktów leczniczych, artykułów sanitarnych oraz wyrobów medycznych niezbędnych dla chorych znajdujących się pod opieką Centrum Pediatrii.

1)      Apteka zobowiązana jest utrzymywać i właściwie przechowywać potrzebny zapas środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych, prowadzić kontrolę jakości i tożsamości leków zarówno nabywanych, jak i wyprodukowanych przez Aptekę.

2)      Apteka szpitalna powinna być utrzymywana w nienagannej czystości.

3)      Godziny pracy Apteki ustala Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Kierownika Apteki.

4)      Apteka szpitalna wydaje leki i artykuły sanitarne na podstawie recept lub zapotrzebowań podpisanych przez Kierownika Oddziału, Lekarzy poradni specjalistycznych, Kierowników Pracowni lub Zakładów.

5)      Wykonanie i wydanie zamówionego leku lub artykułu sanitarnego powinno nastąpić w zasadzie w tym samym dniu, a w nagłym lub pilnym wypadku natychmiast.

6)      Zapotrzebowania dostarczone do Apteki powinny być przez personel Apteki sprawdzone, czy są sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami oraz czy dawki przepisywanych leków nie przekraczają dawek dla nich przewidzianych.

7)      W razie braku przepisanego leku, personel Apteki winien porozumieć się z lekarzem przepisującym lek i wskazać leki zastępcze.

8)      Wszelkie zmiany w składzie lub ilości wydanego leku powinny być odnotowane na zapotrzebowaniach i podcyfrowane przez Kierownika Apteki.

9)      Apteka wydaje leki i artykuły sanitarne, osobom uprawnionym do odbioru, za pokwitowaniem na oryginałach zapotrzebowań.

10)  Apteka przechowuje dla celów kontrolnych oryginały zapotrzebowań oraz prowadzi odpowiednią dokumentację rozliczeniową i sprawozdawczą.

10.  Zakład diagnostyki obrazowej

Do zadań Zakładu diagnostyki obrazowej należy wykonywanie badań RTG, TK, USG na podstawie zlecenia wydanego przez:

1)      Lekarza Centrum Pediatrii,

2)      Lekarza jednostki zewnętrznej, z którą Spółka ma podpisaną umowę na odpłatne wykonywanie badań RTG, TK, USG,

3)      Lekarza ubezpieczenia społecznego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

11. Dział Administracji

Zadaniem Działu Administracji jest wykonywanie czynności administracyjnych, niezbędnych dla właściwego zarządzania Spółką, utrzymywanie w ruchu ciągłym obiektu Spółki i znajdujących się w nim urządzeń technicznych i instalacji w stanie stałej sprawności, przygotowywanie i prowadzenie konserwacji, prowadzenie napraw i remontów bieżących oraz planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Dział Administracji organizuje i nadzoruje zaopatrzenie Spółki w materiały, towary i usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania Spółki. Do zadań Działu Administracji należy w szczególności:

1)      planowanie, zlecanie i rozliczanie inwestycji oraz remontów budynków, maszyn i urządzeń,

2)      dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych budynków, maszyn, urządzeń i aparatury medycznej,

3)      prowadzenie i kompletowanie dokumentacji techniczno-ruchowej budynków, maszyn i urządzeń,

4)      dokonywanie bieżących napraw, remontów i usuwanie awarii,

5)      dokonywanie zleceń na usługi serwisowe maszyn, urządzeń i aparatury medycznej,

6)      inicjowanie nowych rozwiązań i usprawnień technicznych i budowlanych na terenie Spółki,

7)      organizowanie i kontrola systemu zaopatrzenia Spółki w materiały, towary i usługi, w tym organizowanie procedur zakupowych zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych,

8)      magazynowanie i gospodarka gazami ciekłymi,

9)      zapewnienie stałych dostaw mediów: wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazów medycznych,

10)  zapewnienie stałego funkcjonowania klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,

11)  organizowanie transportu sanitarnego i gospodarczego,

12)  nadzór nad firmami świadczącymi dla Spółki usługi w zakresie ochrony mienia, obsługi kotłowni, wywozu nieczystości, prania, transportu,

13)  nadzór nad stanem bezpieczeństwa w Spółki,

14)  kontrola merytoryczna faktur i rozlicznie kosztów: energii elektrycznej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości, rozmów telefonicznych, prania, transportu, żywienia oraz innych kosztów związanych z pracami Działu Administracji.

12. Dział Księgowości

Na czele Działu Księgowości stoi Główny Księgowy, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Ekonomiczno-Administracyjnych. Całość prac związanych z prowadzeniem rachunkowości i gospodarki rachunkowej Spółka zleca firmie zewnętrznej. Zadaniem Działu Księgowości jest nadzór nad całością spraw związanych z rachunkowością, podatkami, rachubą płac, ubezpieczeniami społecznymi, prowadzonymi przez firmę zewnętrzną a w szczególności nadzór nad:

1)      prowadzeniem ewidencji techniką komputerową przez firmę zewnętrzną,

2)      prowadzeniem przez firmę zewnętrzną ewidencji podatkowej i całej dokumentacji rozliczeniowej z tym związanej,

3)      prowadzoną przez firmę zewnętrzną rachubę płac z pełną dokumentacją i ewidencją do celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych,

4)      sporządzaniem przez firmę zewnętrzną sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową),

5)      kontroli formalnoprawnej, merytorycznej rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe (system kontroli wewnętrznej),

6)       archiwizacją dokumentacji kontrolnej.

Ponadto Dział Księgowości opracowuje samodzielnie i przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Spółki, a potem nadzoruje przestrzeganie: instrukcji obiegu dokumentów księgowych, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji. W porozumieniu z Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Administracyjnych opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia zakładowy plan kont wraz z zasadami rachunkowości oraz wyceny aktywów i pasywów. Organizuje i nadzoruje przebieg inwentaryzacji składników majątkowych.

13. Działu Kontraktowania i Statystyki Usług Medycznych

Do zadań Działu Kontraktowania i StatystykiUsług Medycznych należy:

1)      ewidencjonowanie, kompletowanie i przygotowywanie dokumentów źródłowych z zakresu statystyki medycznej i karty statystycznej pacjenta, przetwarzanie i transmitowanie tych danych drogą elektroniczną do NFZ, Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego, GUS,

2)      przygotowywanie materiałów do negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczących zakresu usług medycznych oraz warunków umów,

3)      przygotowywanie dokumentów do konkursów na usługi medyczne, w tym konkursów ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

4)      przygotowywanie ofert z zakresu usług medycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,

5)      analiza i rozliczanie umów dotyczących komercyjnych usług medycznych,

6)      bieżąca analiza realizacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i systematyczne informowanie komórek organizacyjnych Spółki o stopniu zaawansowania realizacji umów,

7)      przygotowywanie cenników na komercyjne usługi medyczne świadczone przez Spółkę,

8)      prowadzenie korespondencji dotyczącej dokumentacji medycznej pacjentów, terminowym przesyłanie jej uprawnionym instytucjom i organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dopilnowanie, by wypożyczona dokumentacja została zwrócona,

9)      prowadzenie archiwum dokumentacji pacjentów,

10)  analiza wszystkich występujących zjawisk medycznych w Centrum Pediatrii,

11)  sporządzanie umów cywilno-prawnych na wykonywanie świadczeń medycznych niezbędnych dla działalności oddziałów i poradni specjalistycznych,

12)  potwierdzanie pod względem merytorycznym wpływających faktur i rachunków za wykonane usługi medyczne na rzecz Centrum Pediatrii,

13)  prowadzenie skarg i wniosków w zakresie świadczenia usług medycznych,

14)  ustalanie harmonogramów pracy poradni i pracowni w uzgodnieniu z Kierownikami danych komórek. Wykonywanie wszelkich innych zadań związanych z działalnością Centrum Pediatrii.

15)  prowadzenie rejestru zgonów oraz załatwianie wszelkich spraw z tym związanych.

 

14. Biuro Zarządu

Do zadań Biura Zarządu należy:

1)      opracowanie oraz współpraca przy opracowaniu programów, planów i sprawozdań z działalności Spółki;

2)      organizowanie prac Zarządu Spółki, w tym:

a)      przygotowanie, rejestrowanie i prowadzenie dokumentacji Prezesa i Członków Zarządu Spółki,

b)      organizowanie posiedzeń Zarządu Spółki,

c)      nadzór nad prawidłowością pod względem formalnym uchwał Zarządu Spółki,

d)     protokołowanie posiedzeń Zarządu Spółki,

e)      ewidencjonowanie uchwał Zarządu Spółki oraz ich dystrybucja wewnętrzna i zewnętrzna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

f)       koordynowanie i przekazywanie do realizacji uchwał i dyspozycji Zarządu Spółki;

3)      obsługa kancelaryjna Rady Nadzorczej Spółki oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej jej działalności, w tym:

a)      pozyskiwanie materiałów na Radę Nadzorczą i przygotowanie na ich podstawie projektów uchwał,

b)      przekazywanie materiałów członkom Rady Nadzorczej,

c)      organizowanie posiedzeń Rady Nadzorczej,

d)     protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej,

e)      ewidencjonowanie uchwał Rady Nadzorczej oraz ich dystrybucja wewnętrzna i zewnętrzna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

4)      gromadzenie dokumentacji organizacyjnej Spółki oraz zapewnienie jej aktualności, w szczególności dokumentów rejestrowych i regulaminu organizacyjnego,

5)      prowadzenie grafiku konferencji i spotkań Zarządu Spółki,

6)      edycja i powielanie pism Spółki,

7)      przyjmowanie interesantów,

8)      podejmowanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem Zarządu Spółki,

9)      prowadzenie spraw rejestrowych Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,

10)  prowadzenie rejestru wydanych przez Zarząd Spółki pełnomocnictw i upoważnień,

11)  prowadzenie obsługi administracyjnej i organizacyjnej biura,

12)  prowadzenie zadań z zakresu realizacji polityki Spółki, celów strategicznych, monitoringu i sprawozdawczości strategii Spółki.

15. Dział Kadr

Dział Kadr realizuje całokształt polityki kadrowej,a w szczególności diagnozuje aktualne i programuje przyszłe potrzeby kadrowych Spółki. Do zadań Działu Kadr należy w szczególności:

1)      prowadzenie polityki kadrowej Spółki,

2)      opracowywanie projektów systemów wynagradzania i współpraca ze związkami zawodowymi w celu wprowadzania ich w życie,

3)      opracowywanie projektów regulaminów o charakterze normatywnym i porządkowym i uzgadnianie ich treści ze związkami zawodowymi,

4)      ustalanie zasad podziału środków z ZFŚS, współudział w tworzeniu regulaminu ZFŚS oraz nadzór nad prawidłową realizacją postanowień tego regulaminu,

5)      współpraca z Kierownikami komórek organizacyjnych i Zarządem Spółki w zakresie ustalania corocznych planów szkoleń oraz nadzór nad ich realizacją,

6)      koordynowanie procesów adaptacyjnych pracowników nowoprzyjętych,

7)      tworzenie zakresów czynności dla poszczególnych pracowników oraz ich okresowa weryfikacja,

8)      przygotowywanie pod względem merytorycznym treści umów cywilnoprawnych oraz umów na świadczenie usług medycznych,

9)      przygotowanie umów dotyczących staży absolwenckich, praktyk studenckich oraz staży specjalizacyjnych,

10)  koordynowanie staży rezydenckich i ścisła współpraca w tym zakresie z Ministerstwem Zdrowia,

11)  współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Wojskową Komisją Uzupełnień materiałów zakresie zatrudniania poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową.

12)  współpraca z Urzędem Pracy w zakresie staży absolwenckich oraz zatrudnienia osób bezrobotnych,

13)  współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce mająca na celu prawidłowe kształtowanie stosunków między pracownikami a pracodawcą,

14)  kontrola dyscypliny pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w Spółce,

15)  rozliczanie czasu pracy pracowników.

16. Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji – zwany dalej ABI podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki. Celem działania ABI jest nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

Zadaniem ABI jest realizacja przedsięwzięć określonych w art. 36 w związku z art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Do zadań ABI w szczególności należy:

1)      opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa, nadzór nad jej realizacją oraz dokonywanie niezbędnych jej modyfikacji,

2)      nadzorowanie i kontrolowanie stosowania środków technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych,

3)      nadzorowanie i kontrolowanie zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

4)      nadzorowanie i kontrolowanie przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami w/w ustawy,

5)      nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania zasad:

a)      przetwarzania danych osobowych przez użytkowników zgodnie z zakresem nadanego im upoważnienia,

b)      prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych,

c)      stosowania przez użytkowników zasad przetwarzania danych osobowych, a w szczególności ich zbierania, utrwalania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i ich usuwania,

d)     ochrony obszarów przetwarzania danych w zakresie adekwatności stosowanych zabezpieczeń i możliwości wystąpienia w nich zagrożeń,

e)      wyposażenia oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowuje się dane sensytywne i kopie zapasowe zbiorów,

f)       w przypadkach koniecznych rejestracji zbiorów w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) lub zmian przetwarzania danych osobowych,

6)      realizowanie zadań w zakresie:

a)      rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących przetwarzania i ochrony danych,

b)      tworzenia projektów zarządzeń, instrukcji i wytycznych Administratora Danych Osobowych,

c)      przygotowywania informacji w przypadkach koniecznych w zakresie rejestracji zbiorów w GIODO lub zmian w przetwarzaniu danych,

d)     wyjaśniania i dokumentowania przypadków naruszania zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,

e)      organizowania szkoleń z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych,

f)       odnotowywania i dokumentowania zmian w lokalizacjach obszarów przetwarzania danych,

g)      wykonywania okresowych analiz zagrożeń bezpieczeństwa i ocen stanu ochrony danych osobowych przetwarzanych w obszarach,

h)      planowania i wdrażania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych oraz rozwoju systemu informatycznego.

Wykonując swoje czynności ABI działa w imieniu Administratora Danych Osobowych i posiada uprawnienia do:

1)   wskazywania zastosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i wykonywania czynności organizacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych,

2)   parafowania umów dotyczących udostępniania lub powierzania danych do przetwarzania osobom lub podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania w nich zapisów bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych,

3)   wnioskowania o ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych użytkownikom, którzy powodują zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,

4)   udzielania wytycznych dotyczących usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli i dostosowania ochrony danych do stanu zgodnego z przepisami prawa,

5)   zbierania od użytkowników, ich przełożonych oraz innych osób pisemnych wyjaśnień dotyczących spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa danych.

17. Dział Informatyki

Do podstawowych zadań Działu Informatyki, w tym Administratora Systemów Informatycznych należy:

1)      nadawanie identyfikatorów użytkownikom danych osobowych,

2)      zabezpieczenie i kontrolowanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych,

3)      pozbawianie zapisu danych osobowych lub uszkadzanie w sposób uniemożliwiający odczytanie urządzeń lub nośników, które przeznaczone są do likwidacji,

4)      instalowanie zabezpieczeń w systemach informatycznych,

5)      wyrejestrowywanie i rejestrowanie z systemu użytkowników w czasie instalowania oraz modyfikacji systemu,

6)      przydzielanie uprawnień do poszczególnych systemów,

7)      wykonywanie kopii awaryjnych danych z serwera, właściwe przechowywanie nośników, sprawdzanie poprawności zapisu oraz ich likwidowanie,

8)      dokonywanie wyboru lub migracji do technologii minimalizującej zagrożenia uzyskania dostępu do sieci osobom nieupoważnionym,

9)      nadzorowanie procesu monitorowania sieci pod kątem zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych,

10)  wykonywanie poleceń Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie zarządzania podległymi systemami informatycznymi,

11)  czuwanie nad właściwym eksploatowaniem podległych im systemów informatycznych,

12)  stwarzanie właściwych warunków organizacyjno-technicznych gwarantujących bezpieczeństwo podległych im systemów informatycznych,

13)  nadzorowanie właściwej lokalizacji sprzętu komputerowego, tj. ustawiania monitorów
i drukarek uniemożliwiającego wgląd w dane osobowe osobom nieupoważnionym lub kradzież wymiennych nośników danych,

14)  występowanie za pośrednictwem Administratora Bezpieczeństwa Informacji
do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem o upoważnienie pracowników
do przetwarzania danych osobowych,

15)  nadawanie haseł dostępu użytkownikom oraz ustawianie uprawnień w podległych im systemach

16)  pozbawianie zapisu danych osobowych z nośników, które przeznaczane są do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymania tych danych,

17)  prowadzenie, uaktualnianie na bieżąco oraz przesyłanie Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji danych dotyczących:

a)      listy użytkowników danych osobowych wraz z przydzielonymi im uprawnieniami
do poszczególnych funkcji systemu,

b)      lokalizacji pomieszczeń, w których te dane są przetwarzane, w przypadku jakichkolwiek zmian tych danych,

c)      rodzaju systemów informatycznych funkcjonujących w zakresie ich działania,

d)     czynności serwisowych wykonywanych w podległych systemach informatycznych,

e)      zdarzeń wpływających na bezpieczeństwo systemów informatycznych, w tym m.in. wykrytych wirusów, koni trojańskich itp. oprogramowania nielegalnego lub zainstalowanego bez upoważnienia, awarii systemu informatycznego lub jego nieprawidłowego działania, stwierdzenia faktu korzystania z systemu informatycznego przez osobę niepowołaną, awarii zasilania,

18)  zgłaszanie Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji potrzeb w zakresie zabezpieczenia podległych im systemów informatycznych,

19)  współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie planowania i wdrażania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych oraz rozwoju systemu informatycznego.

18. Inspektor BHP

Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki. Zakres pracy i uprawnień ustala Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. (Dz. U. 109, poz. 704 z późn. zm.).

Do podstawowych zadań Inspektora BHP należy:

1)      szkolenie wstępne pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy,

2)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP,

3)      bieżące informowanie Zarządu Spółki o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

4)      udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Spółki,

5)      opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy,

6)      udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

7)      doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

8)      udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

9)      współdziałanie z Lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,

10)  współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi,

11)  udział w komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz w innych komisjach zakładowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

Z tytułu realizowanych zadań Inspektor BHPposiada wszczególności uprawnienia do:

1)      przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)      występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych, oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)      niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,

4)      niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,

5)      wnioskowanie do Zarządu Spółki o niezwłoczne wstrzymanie pracy w Spółce w jej części lub w innym miejscu, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innych osób,

6)      szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy.

19. Inspektor ds. Obronności

Inspektor ds. Obronności podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki. Do podstawowych zadań inspektora ds. Obronności należy:

1)      opracowanie Planu Przygotowań Szpitala na Potrzeby Obronne Państwa:

a)    ustalanie zakresu przedsięwzięć przygotowawczych do wykonania i uzgadnianie ich z Pełnomocnikiem ds. Obronnych Marszałka Województwa Śląskiego, Wydziałem Zarządzania Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Naczelnikiem Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, na rzecz których zadanie ma być realizowane,

b)   wykonywanie i aktualizacja dokumentów wchodzących w skład Planu Przygotowań,

2)      kwartalne i roczne sporządzanie załączników do Planu Przygotowań:

a)                                                                                 bilans kadr medycznych,

b)                                                                                 plan rozwinięcia łóżek szpitalnych,

c)                                                                                 zestawienie dotyczące zatrudnienia,

d)        zestawienie posiadanego personelu medycznego,

e)         imienny wykaz kadry kierowniczej oraz osób funkcyjnych,

f)          dokumenty z punku II przekazać zainteresowanym stronom z zachowaniem tajemnicy służbowej i państwowej zgodnie z rozdzielnikiem,

3)      opracowanie dokumentacji stałego dyżuru:

a)      obsada stałego dyżuru – bieżąca aktualizacja,

b)      wprowadzenie stałego dyżuru – po otrzymaniu sygnału,

c)      przygotowanie przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych,

d)     opracowanie i przeprowadzenie szkolenia obsady Stałego Dyżuru – po otrzymaniu sygnału,

e)      nadanie przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi obowiązującymi na wypadek ogłoszenia Stanów Podwyższonej Gotowości Obronnej Państwa oraz Wojny,

4)      przygotowanie i składanie wniosków do Prezydenta Miasta Sosnowca o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Szpitala w związku z nałożonymi zadaniami obronnymi – dokumenty po wypełnieniu otrzymują klauzulę „zastrzeżone”,

5)      przygotowanie i składanie wniosków do Komendantów Wojskowych Komend Uzupełnień o reklamowanie personelu medycznego i innych pracowników od obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie mobilizacji i wojny,

6)      prowadzenie dokumentacji niejawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,

7)      współdziałanie z Inspektorem Ochrony p.poż. w zakresie opracowywania instrukcji ppoż. w części dotyczącej ewakuacji,

8)      uczestniczenie w szkoleniach obronnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski, Śląski Urząd Wojewódzki oraz organy Centralne,

9)      uczestniczenie w ćwiczeniach organizowanych przez Instytucje do tego uprawnione.

Do uprawnień Inspektora ds. Obronności należy:

1)      nadawanie i zdejmowanie przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych,

2)      występowanie z wnioskiem o reklamowanie pracownika do Komendanta WKU,

3)      tworzenie dokumentów niejawnych na potrzeby Szpitala oraz Instytucji zainteresowanych - CERTYFIKAT – ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA,

4)      występowanie z wnioskiem do Marszałka Województwa poprzez Pełnomocnika ds. Obronnych o nadanie Medalu: Za Zasługi dla Obronności Kraju.

§13

Poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy zobowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki pod względem diagnostyczno-terapeutycznym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym oraz finansowym i administracyjno-gospodarczym.

Rozdział 7

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

§14

1.      Spółka realizując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

2.      Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się w ramach podpisanych umów i porozumień, w przedmiocie świadczeń zdrowotnych.

3.      Spółka przyjmuje pacjentów skierowanych z innych jednostek opieki zdrowotnej w zależności od posiadania wolnych miejsc, z wyjątkiem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Przyjęcie następuje po ustaleniu przez kierującego terminu i miejsca z Kierownikiem Oddziału lub lekarzem pełniącym dyżur medyczny w oddziale.

4.      W przypadku konieczności kontynuowania diagnostyki lub leczenia w innej jednostce opieki zdrowotnej pacjent jest kierowany na zasadach określonych przepisami prawa.

5.      Korzystanie z bazy diagnostycznej innej opieki zdrowotnej możliwe jest na zasadach zawartych w umowach z tymi podmiotami. Sposób wyłaniania podmiotów reguluje Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz procedury wewnętrzne Spółki.

6.      Transport sanitarny niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi dostępny jest całodobowo na podstawie umowy zawartej podmiotem zewnętrznym.

7.      Współdziałanie, o którym mowa w ustępach powyższych może polegać w szczególności na:

1)      udzielaniu konsultacji specjalistycznych,

2)      kierowaniu pacjentów na: konsultacje specjalistyczne, leczenie stacjonarne i całodobowe, leczenie ambulatoryjne, w tym badania diagnostyczne, leczenie uzdrowiskowe.

8.      Współdziałanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie realizowane jest na podstawie umów cywilno-prawnych, zawieranych z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów, które gwarantują najwyższą jakość kupowanych usług.

9.      Z podmiotem, który został wybrany zawiera się umowę na czas udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub na czas określony.

10.  Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z zawartą umową, a Spółka wypłaca za wykonane świadczenia ustalone w umowie wynagrodzenie.

11.  Każda komórka organizacyjna, otrzymuje wykaz zawartych umów na świadczenia medyczne kupowane w podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Rozdział 8

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§15

Proces udzielania świadczeń zdrowotnych to wzajemna współpraca wszystkich komórek organizacyjnych Centrum Pediatrii, przede wszystkim takich jak:

1.      Izba przyjęć,

2.      Oddziały szpitalne,

3.      Blok operacyjny,

4.      Poradnie specjalistyczne,

5.      Ośrodek wczesnej interwencji,

6.      Pracownie badań czynnościowych,

7.      Rejestracja,

8.      Sterylizacja,

9.      Specjalista ds. Epidemiologii,

10.  Apteka,

11.  Zakład diagnostyki obrazowej,

12.  Kuchnia mleczna

§16

1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych powinien przebiegać z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz posiadające wymagane kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

3. Podmiot leczniczy świadczy usługi w zakresie opieki medycznej służące: profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz czynności ściśle z nimi związane.

§17

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie i na warunkach określonych w umowach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi instytucjami ubezpieczeniowymi, a także osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym odpłatnie jeśli wyrażą wolę korzystania z tych usług.

2. Świadczenia udzielane są bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, w przepisach odrębnych lub kontraktach z dysponentem środków ubezpieczenia zdrowotnego, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi.

3. Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne określają umowy i cennik, zgodnie z  którym pobierane są opłaty (załącznik nr 2).

§18

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych w oddziałach, w warunkach ambulatoryjnych w poradniach oraz w warunkach domowych.

2. W zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej podmiot leczniczy zapewnia przyjętemu pacjentowi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami:

1) świadczenia zdrowotne,

2) leki i wyroby medyczne związane z procesem leczenia,

3) zakwaterowanie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta.

3. Szczegółowy zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określają umowy z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego oraz z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi.

4. Podstawą udzielania świadczeń ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1 jest skierowanie lekarskie.

5. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne udzielane są bez wymaganego skierowania.

 

§19

1.    Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych jest weryfikowany w systemie eWUŚ.

2.    W przypadku negatywnej weryfikacji w systemie informatycznym, pacjent lub jego opiekun prawny składa oświadczenie o przysługujących uprawnieniach do świadczeń.

3.    Dane osobowe pacjenta oraz opiekuna pacjenta wskazane w oświadczeniu są weryfikowane z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

§20

1.    Świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie leczniczym w oddziale podmiotu leczniczego są udzielane całodobowo.

2.    Świadczenia ambulatoryjne udzielane są w dni powszednie w wyznaczonych godzinach, które są podane do wiadomości w miejscu ich świadczenia.

3.    Podmiot leczniczy zapewnia rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia:

1) osobistego,

2) telefonicznego,

3) za pośrednictwem osoby trzeciej upoważnionej przez pacjenta.

§21

1. Przyjmowanie pacjentów na leczenie stacjonarne do szpitala odbywa się w Izbie przyjęć, do której zadań należy:

1)        przyjmowanie pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego posiadających skierowanie NFZ,

2)        przyjmowanie pacjentów nie posiadających skierowania NFZ do leczenia, na zasadzie odpłatności,

3)        przyjęcie do depozytu rzeczy osobistych pacjenta przyjętego na oddział,

4)        prowadzenie księgi przyjęć chorych.

2. Przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych odbywa się w rejestracji, do której zadań należy:

1)      przyjmowanie pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego posiadających skierowanie NFZ,

2)      przyjmowanie pacjentów nie posiadających skierowania NFZ do leczenia, na zasadzie odpłatności,

2)      ustalanie terminów wykonywanych świadczeń.

§22

1. O przyjęciu na oddział podmiotu leczniczego osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz oddziału po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub opiekuna prawnego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie bez wyrażenia zgody.

2. W przypadku zakwalifikowania pacjenta do przyjęcia do oddziału:

1)      po weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego w systemie eWUŚ zakładana jest historia choroby, dokonywane jest wprowadzenie jego hospitalizacji do systemu informatycznego oraz dokonuje się wpisu do książki przyjęć chorych do szpitala znajdującej się w Punkcie przyjęć.

2)      pacjent lub jego opiekun prawny własnoręcznym podpisem potwierdza:

a)      posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego wypełniając oświadczenie, w wypadku negatywnej weryfikacji w systemie eWUŚ,

b)      wyrażenie zgody na hospitalizację,

c)      zapoznanie  z prawami i obowiązkami pacjenta,

d)     upoważnienie osoby przez siebie wskazanej do pozyskiwania informacji o stanie zdrowia oraz do uzyskiwania dokumentacji medyczne również w wypadku śmierci.

3)      Pacjenta zaopatruje się w znak identyfikacyjny umieszczony na opasce, po ustaleniu jego tożsamości.

4)      Pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić zaopatruje się w znak identyfikacyjny

umieszczony na opasce zawierający oznaczenie „NN” oraz dodatkowe oznaczenie numeryczne zgodne z numerem książki przyjęć chorego do szpitala.

5)      Pacjenta, który potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia znak identyfikacyjny umieszczony na opasce zakłada się na nadgarstek pacjenta, a w przypadku gdy jest to niemożliwe albo niewskazane ze względu na przebieg procesu leczenia, na kostkę nogi.

6)      W okolicznościach uniemożliwiających założenie opaski w sposób określony powyżej dokonuje się adnotacji w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

§23

1.        Wypisanie z oddziału przed ukończeniem leczenia, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje, gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

2.        Po zakończeniu leczenia lekarz prowadzący, po konsultacji z Kierownikiem Oddziału, ustala termin wypisu pacjenta z oddziału.

3.        W dniu wypisu pacjent otrzymuje kartę informacyjną leczenia szpitalnego (w dwóch egzemplarzach), recepty, jeśli tego wymaga. Po sprawdzeniu zgodności znaku identyfikacyjnego umieszczonego na opasce z umieszczonym w indywidualnej dokumentacji medycznej, opaskę po jej zdjęciu wydaje się pacjentowi albo jego opiekunowi prawnemu.

§24

1. Izba przyjęć

Izba przyjęć pracuje w systemie całodobowej gotowości.

1)      Praca Izby przyjęć trwa przez całą dobę i jest prowadzona na zmiany. Zmiany personelu Izby przyjęć odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy.

2)      Każdy chory zgłaszający się ze skierowaniem do Centrum Pediatrii lub przywieziony do Centrum Pediatrii powinien być niezwłocznie zarejestrowany w odpowiedniej księdze przez Pielęgniarkę i zbadany przez Lekarza/Lekarza dyżurnego.

3)      Jeżeli z rozpoznania wstępnego wynikają bezwzględne wskazania do natychmiastowego leczenia szpitalnego, Lekarz/Lekarz dyżurny wydaje konieczne zlecenia lecznicze (diagnostyczne i ogólne) i kieruje chorego na odpowiedni oddział.

4)      Jeżeli szpital nie dysponuje wolnymi łóżkami, a zgłaszający się (przywieziony) chory wymaga umieszczenia w Centrum Pediatrii, Lekarz/Lekarz dyżurny po zbadaniu chorego i ustaleniu możliwości udania się (przetransportowania) chorego do innego szpitala udziela w miarę potrzeby doraźnej pomocy i kieruje do innego szpitala, po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem tego szpitala.

5)      Nie wolno odmówić przyjęcia z powodu braku wolnych łóżek ciężko chorego, w stanie zagrożenia życia, wymagającego natychmiastowej hospitalizacji.

6)      W przypadku gdy chory został skierowany niewłaściwie (niezgodnie z rozpoznaniem), a po udzieleniu koniecznej pomocy doraźnej chory nadaje się do dalszego transportu, Lekarz/Lekarz dyżurny może odesłać chorego zgodnie z kwalifikacjami do właściwego oddziału innego szpitala, po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem tego szpitala.

7)      Przy badaniu i kwalifikowaniu do leczenia szpitalnego chorych, niewymagających natychmiastowej hospitalizacji należy przestrzegać zasad:

a)      chory zgłaszający się do leczenia szpitalnego powinien przedstawić wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowanie na leczenie szpitalne z ustalonym lub przypuszczalnym rozpoznaniem, a także wyniki wykonanych uprzednio badań,

b)      Lekarz/Lekarz dyżurny bada chorego w Izbie przyjęć zasięgając w razie potrzeby konsultacji Kierownika lub Lekarza Oddziału i w razie stwierdzenia wskazań do hospitalizacji kieruje chorego na właściwy oddział,

c)      jeżeli w chwili zgłoszenia się chorego Centrum Pediatrii nie dysponuje wolnymi łóżkami, Lekarz/Lekarz dyżurny sam lub w porozumieniu z Kierownikiem Oddziału ustala przybliżony termin przyjęcia do Centrum Pediatrii,

d)     księgę przyjęć planowych, prowadzi Lekarz/Lekarz dyżurny Izby przyjęć, Kierownik Oddziału lub osoba przez niego wyznaczona,

e)      oddziały są zobowiązane, w miarę możności codziennie, rezerwować odpowiednią liczbę łóżek dla chorych oczekujących przyjęcia, wpisanych do terminarza zgłoszeń,

f)       chorych nie zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego, a wymagających leczenia ambulatoryjnego, Lekarz/Lekarz dyżurny przekazuje z odpowiednimi informacjami, dotyczącymi dalszego sposobu postępowania do ustalonych zakładów opieki zdrowotnej otwartej,

g)      chorzy nie zakwalifikowani do leczenia szpitalnego otrzymują kartę odmowy przyjęcia do Centrum Pediatrii są informowani przez Lekarza/Lekarza dyżurnego o dalszym sposobie postępowania, a w miarę potrzeby otrzymują niezbędną pomoc doraźną.

8)      Jeżeli w czasie badania chorego w Izbie przyjęć okaże się, że jest on chory na chorobę zakaźną i wymaga hospitalizacji, należy natychmiast zastosować izolację pacjenta i bezzwłocznie skierować go do szpitala zakaźnego, a w pomieszczeniach Izbyprzyjęć przeprowadzić doraźną dezynfekcję.

9)      Chorych przywiezionych w następstwie wypadku wpisuje się w Izbie przyjęć do książki wypadkowej.

10)  Jeżeli chory jest przywieziony do Centrum Pediatrii w stanie nieprzytomnym, przy wpisywaniu do „księgi wypadkowej" Lekarz/Lekarz dyżurny odnotowuje stan chorego, czas i okoliczności jego przewiezienia (dane personalne osób towarzyszących) i przyjęcia. Pielęgniarka wypełnia w takim wypadku część meldunkową na podstawie oświadczeń rodziny lubosób towarzyszących, bądź na podstawie znajdujących się przy chorym dokumentów.

11)  Jeżeli Lekarz/Lekarz dyżurny przy badaniu chorego poweźmie uzasadnione podejrzenie, że jego uszkodzenie ciała lub zaburzenie czynności pozostaje w związku z usiłowaniem zabójstwa lub samobójstwa, zatrucia, albo ze spowodowaniem przez inną osobę uszkodzenia ciała naruszającego czynności ciała co najmniej na przeciąg 7 dni, molestowania, jest obowiązany bezzwłocznie powiadomić o danym przypadku posterunek policji lub dyżurnego prokuratora.

12)  Lekarz dyżurny w razie stwierdzenia potrzeby wykonania w najbliższym czasie u przyjmowanego chorego zabiegu operacyjnego, jest obowiązany zażądać od chorego, a w razie jego nieprzytomności, lub niepełnoletności, lub ubezwłasnowolnienia - od jego rodziny (opiekunów prawnych lub faktycznych) wyrażenia zgody na piśmie na dokonanie operacji.

13)  W razie odmowy udzielenia zgody Lekarz/Lekarz dyżurny jest obowiązany uzyskać od chorego (opiekuna prawnego pacjenta) pisemne oświadczenie z adnotacją, że został on uprzedzony o mogących wystąpić następstwach nie dokonania zabiegu.

14)  Jeżeli nie można uzyskać takiego oświadczenia, a zabieg operacyjny jest konieczny i umotywowany wskazaniami życiowymi, o wykonaniu zabiegu decyduje na wniosek Lekarza Kierownik Podmiotu Leczniczego porozumieniu z dyżurnym sędzią - okoliczności te powinny być odnotowane przez Lekarza/Lekarza dyżurnego w historii choroby, niezależnie od dołączenia odpowiedniego dokumentu, notatkę Lekarza/Lekarza dyżurnego, dotyczącą odmowy podpisania oświadczenia podpisuje również Pielęgniarka Izby przyjęć, jako świadek odmowy.

15)  Opiekun prawny pacjenta przyjmowanego do Centrum Pediatrii powinien okazać się dowodem tożsamości i przedstawić dowody stwierdzające uprawnienia pacjenta do bezpłatnego korzystania ze świadczeń szpitala albo wpłacić do kasy zaliczkę na poczet opłat szpitalnych.

16)  Przy przyjęciu chorego do Centrum Pediatrii Pielęgniarka Izby przyjęć wypełnia obowiązujące w Centrum dokumenty związane z przyjęciem chorego do Centrum Pediatrii.

17)  Przy przyjmowaniu do Centrum Pediatrii dziecka w wieku do 7 lat tożsamość dziecka ustala się na podstawie odpowiednich dokumentów, a w razie ich braku - na podstawie oświadczenia otrzymanego od osób przekazujących dziecko.

18)  Po ustaleniu tożsamości dziecka, wymienionego w pkt. 20 Pielęgniarka jest zobowiązana do natychmiastowego zaopatrzenia dziecka w znaki tożsamości.

19)  Po przyjęciu do szpitala, a przed umieszczeniem chorego w oddziale należy: wykonać toaletę ciała, wykonać dezynsekcję chorego i jego odzieży - w razie stwierdzenia pasożytów, ostrzyżenie chorego - na polecenie Lekarza/Lekarza dyżurnego, w razie stwierdzenia znacznej wszawicy, chory powinien oddać do depozytu szpitalnego swoje rzeczy osobiste, pieniądze, kosztowności oraz odzież i obuwie.

20)  Obłożnie chorzy powinni być przetransportowani, a inni chorzy - doprowadzeni do oddziału wskazanego przez Lekarza/Lekarza dyżurnego przez Pielęgniarkę, Ratownika medycznego lub Sanitariusza.

21)  Pielęgniarka Izby przyjęć jest zobowiązana zawiadomić rodzinę lub opiekunów chorego o:

a)      przyjęciu bez ich wiedzy do Centrum Pediatrii chorego niepełnoletniego - w ciągu 24 godzin,

b)      przyjęciu chorego bez względu na wiek w przypadku nagłym i ciężkim albo o znacznym pogorszeniu się stanu chorego lub o jego zgonie – bezzwłocznie (telefonicznie, telegraficznie lub w inny sposób),

c)      w ciągu 24 godzin o przeniesieniu chorego do innego zakładu służby zdrowia z podaniem dokładnego adresu tego zakładu,

d)     w razie przyjęcia bez wiedzy rodziny (opiekunów) chorych niepełnoletnich lub w stanie ciężkim, przywiezionych do Centrum Pediatrii nie przez pogotowie ratunkowe, należy w ciągu 24 godzin zawiadomić Policję.

22)  Pacjent, któremu udzielono porady w Izbie przyjęć w przypadkach wymagających interwencji lekarskiej, natomiast niewymagającego przyjęcia do Centrum Pediatrii - otrzymuje Kartę informacyjną.

23)  W razie zgonu pacjenta w Izbie przyjęć, zwłoki należy do czasu przewiezienia do kostnicy umieścić w osobnym pomieszczeniu.

2. Oddziały szpitalne

1)      Po przyjęciu pacjenta na oddział szpitalny Pielęgniarka z oddziału udziela choremu i jego opiekunom prawnym informacji między innymi na temat:

a)      praw i obowiązków pacjenta,

b)      topografii oddziału,

c)      ramowego planu dnia na oddziale, w tym – godzin obchodów lekarskich, godzin wykonywania zabiegów pielęgniarskich, godzin posiłków,

d)     wymogów dotyczących odwiedzających, godzin odwiedzin, godzin informacji o stanie zdrowia chorych, bufetu, telefonu itp.,

e)      osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

2)      Badanie w celu ustalenia rozpoznania i leczenie powinno być rozpoczęte natychmiast po przyjęciu pacjenta do oddziału.

3)      Informacji o stanie zdrowia chorych udzielają Kierownik, Lekarz prowadzący, w dniach i godzinach ustalonych przez Kierownika, co powinno być podane do wiadomości. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Lekarze powinni udzielać informacji także w innych terminach. W czasie dyżuru, informacji udziela Lekarz dyżurujący.

4)      Nie należy udzielać informacji o stanie zdrowia chorego przez telefon.

5)      W porze przeznaczonej na posiłki dla chorych nie należy przeprowadzać badań
i zabiegów, chyba że zachodzi przypadek nie cierpiący zwłoki.

6)      Lekarze oddziału zobowiązani są do prowadzenia na bieżąco historii chorób zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi Centrum Pediatrii.

7)      Historia choroby winna odzwierciedlać istotny stan chorego oraz przebieg badania i leczenia w Centrum Pediatrii. Wszystkie wyniki badań z pracowni należy wpisywać lub wklejać do historii choroby.

8)      Historię choroby należy przechowywać w pokoju lekarskim z tym, że po wyjściu lekarzy powinny znajdować się pod zamknięciem, dostępne jednak w razie potrzeby dla Lekarzy dyżurnych.

9)      Nazwiska Kierownika i Lekarzy odpowiedzialnych za historię choroby powinny być wpisane wyraźnie na karcie „Historii choroby" lub oznaczone pieczątkami tych Lekarzy.

10)  Szczegółowe zasady prowadzenia Historii Choroby określa Procedura Prowadzenia Dokumentacji Medycznej.

11)  Pielęgniarki oddziału są zobowiązane nadzorować higienę osobistą pacjentów chorych, a w szczególności ułatwiać im korzystanie z kąpieli, dopilnowywać toalety chorych, zmieniać zabrudzoną bieliznę osobistą i pościelową.

12)  Ciężko chorych i chorych, którzy byli poddani zabiegom operacyjnym, należy otoczyć szczególnie troskliwą opieką.

13)   Ciężko chorzy powinni być:

a)      przekazywani po godzinach ordynacji lekarskiej pod opiekę Lekarza dyżurnego,

b)      codziennie szczegółowo badani,

c)      pielęgnowani z uwzględnieniem pełnej toalety p/ odleżynowej,

d)     obsługiwani przy spożywaniu posiłków, dokonywaniu toalety, zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych.

14)  Chorzy kierowani na badania specjalistyczne i zabiegi lecznicze winni być, zależnie od stanu zdrowia, przeprowadzani lub przewożeni na wózkach.

15)  Dni i godziny odwiedzin ustala Kierownik Podmiotu Leczniczego. Odwiedzanie chorych w innym czasie może odbywać się za zezwoleniem Kierownika Oddziału lub Lekarza dyżurnego.

16)  Dostarczanie chorym żywności spoza terenu Centrum Pediatrii dopuszczalne jest jedynie za zgodą Kierownika Oddziału lub Lekarza leczącego.

17)  Matki niemowląt karmionych piersią mogą w wyznaczonych godzinach karmienia wchodzić do odpowiedniego pomieszczenia w oddziale na podstawie zlecenia Lekarza leczącego.

18)  W razie wydania przez Kierownika decyzji o wypisaniu chorego, Lekarz leczący kończy historię choroby, wpisując do niej rozpoznanie i epikryzę, oraz wypełnia inne dokumenty związane z wypisaniem (karta informacyjna itp.), a następnie przedkłada historię choroby w dniu wypisania Kierownikowi do wglądu i podpisu, po czym tego samego dniaprzekazuje do Działu Kontraktowania i Statystyki Usług Medycznych.

19)  Pacjent wypisany z oddziału, otrzymuje kartę informacyjną w dniu wypisu.

20)  Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania z Centrum Pediatrii osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia w Centrum Pediatrii, Kierownik Podmiotu Leczniczego lub Lekarz przez niego upoważniony może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę Spółki sąd opiekuńczy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Właściwy sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania z Centrum Pediatrii i przyczynach odmowy.

21)  Osoba występująca o wypisanie z Centrum Pediatrii na własne żądanie jest informowana przez Lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Centrum Pediatrii. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu z Centrum Pediatrii na własne żądanie. W przypadku braku pisemnego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

 

3. Blok operacyjny

1)      Blok operacyjny stanowi część Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla noworodków i dzieci i jest podporządkowany Kierownikowi tego Oddziału,

2)      Blok operacyjny powinien być utrzymany w stanie stałego pogotowia operacyjnego i tak zorganizowany, aby w razie nagłej potrzeby personel, instrumentarium, bielizna i sprzęt były przygotowane do bezzwłocznego wykonania zabiegu operacyjnego o każdej porze,

3)      pomieszczenia Bloku operacyjnego powinny być utrzymane w stanie wzorowej czystości i porządku, a w salach operacyjnych mogą znajdować się tylko meble i sprzęt konieczny do operacji, a także każdorazowo po zakończeniu operacji należy dokładnie umyć i zdezynfekować salę i sprzęt medyczny,

4)      brudną i zanieczyszczoną bieliznę pooperacyjną należy bezzwłocznie umieścić w przeznaczonych na ten cel urządzeniach lub usunąć z Bloku operacyjnego,

5)      instrumentarium i pakiety z materiałem operacyjnym wyjałowionym należy przechowywać w magazynie sprzętu medycznego,

6)      narzędzi i materiału operacyjnego nie wolno wynosić i używać poza obrębem Bloku operacyjnego,

7)      personel sal operacyjnych jest obowiązany wkładać ubiór operacyjny i obuwie ochronne, ubiór operacyjny jałowy może być użyty tylko do jednej operacji,

8)      w czasie trwania zabiegu operacyjnego cały personel znajdujący się w sali operacyjnej jest podporządkowany: w sprawach dotyczących technicznego przeprowadzenia zabiegu - Lekarzowi operującemu, a w sprawach ogólnego postępowania i bezpieczeństwa życia i zdrowia operowanego – Anestezjologowi,

9)      wstęp na salę operacyjną w czasie trwania zabiegu operacyjnego mają poza personelem operacyjnym tylko osoby fachowe, które uzyskały zezwolenie operatora,

10)  zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego planu z podaniem nazwiska chorego, rozpoznania, rodzaju znieczulenia i wyznaczonej obsady operacyjnej,

11)  wszelkie zmiany w programie operacyjnym mogą nastąpić tylko za zgodą Kierownika oraz za zgodą Lekarza – Anestezjologa,

12)  w Bloku operacyjnym należy prowadzić dokumentację wykonanych zabiegów w księdze operacyjnej, według obowiązujących wzorów,

13)  dokładne sporządzenie opisów operacyjnych winno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu zabiegu, a dokonuje - Lekarz operujący lub pierwsza asysta,

14)  Lekarz operujący jest zobowiązany osobiście zbadać chorego przed rozpoczęciem operacji i upewnić się, czy chory bądź jego rodzina lub opiekunowie wyrazili zgodę na zabieg operacyjny, bądź też czy zachodzą podstawy do wykonania zabiegu bez uzyskania takiej zgody,

15)  po zakończeniu operacji operowany powinien być przekazany przez personel sali operacyjnej do sali wybudzeń lub do oddziału wg decyzji Lekarza i pozostawać pod stałą kontrolą pielęgniarską i lekarską; wszelkie zlecenia lekarskie powinny być uwidocznione w dokumentach chorego,

16)  w razie śmierci pacjenta na stole operacyjnym - Lekarz operującywinien niezwłocznie zawiadomić Kierownika Podmiotu Leczniczego,

17)  po zakończeniu operacji należy niezwłocznie uporządkować salę operacyjną, przekazać zużyte narzędzia do Centralnej sterylizacji lub zdezynfekować i umyć.

4. Poradnie specjalistyczne

1)      Poradnie specjalistyczne udzielają specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla dzieci w wieku od 0 - 18 roku życia.

2)      Świadczeń zdrowotnych w Poradni udzielają wyłącznie Lekarze specjaliści w specjalnościach reprezentowanych dla profilu Poradni lub Lekarze specjalizujący się w danej specjalności.

3)      Pacjent zgłaszający się do Poradni specjalistycznych przyjmowany jest na podstawie dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego oraz skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia społecznego za wyjątkiem poradni dermatologicznej i zdrowia psychicznego.

4)      Lekarz specjalista udziela świadczeń bez skierowania we wszystkich sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta.

5)      Pacjenci kierowani na specjalistyczne badania i zabiegi powinni otrzymać odpowiednie zlecenie, w dokumentacji chorych sporządzana jest odpowiednia informacja.

6)      Harmonogram pracy poradni ustala Kierownik Poradni na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w porozumieniu z Kierownikiem Podmiotu Leczniczego.

7)      Pacjenci przyjmowani są w poradniach specjalistycznych w kolejności ustalonej przez Rejestrację.

8)      Rejestracja pacjentów jest dokonywana w każdej formie: osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, z wyznaczeniem przybliżonej godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

9)      Pacjenci w ciężkich stanach oraz niemowlęta przyjmowani są poza kolejnością.

5. Pracownie badań czynnościowych

1)      Harmonogram pracy pracowni ustala Kierownik Poradni, której podlega pracownia w uzgodnieniu z Kierownikiem Podmiotu Leczniczego.

2)      Pacjenci przyjmowani są w Pracowniach w kolejności ustalonej przez Kierownika Poradni, której podlega Pracownia.

3)      Pacjenci w ciężkich stanach oraz niemowlęta przyjmowani są poza kolejnością.

4)      Niezależnie od ustalonej liczby badań dziennych należy poddać badaniu wszystkich chorych, u których wystąpiła nagła konieczność wykonania badania.

5)      Badania w pracowniach EKG i EEG wykonuje Pielęgniarka na zlecenie Lekarza, w pozostałych Pracowniach badania wykonuje Lekarz.

6)      Wyniki badań, przed wydaniem, wpisuje się do książki badań Pracowni.

7)      Pracownie wykonują ponadto wszelkie czynności administracyjne związane z ich działalnością oraz sporządzają sprawozdania na podstawie wykonanych badań.

8)      Za sprzęt i wyposażenie Pracowni odpowiada Kierownik Poradni solidarnie z Pielęgniarką Poradni.

 

 

 

6. Zakład diagnostyki obrazowej

1)      Za organizację pracy Zakładu diagnostyki obrazowej w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie bazy sprzętowej i personalnej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów odpowiedzialny jest Kierownik Zakładu.

2)      Harmonogram pracy Zakładu ustala Kierownik Zakładu w uzgodnieniu z Kierownikiem Podmiotu Leczniczego

3)      Pacjenci przyjmowani są do badania w kolejności ustalonej przez rejestratorkę.

4)      Pacjenci w ciężkich stanach oraz niemowlęta przyjmowani są poza kolejnością.

5)      Każdy pacjent skierowany na badania musi posiadać zlecenie od lekarza.

6)      Aparaty i urządzenia winne być starannie czyszczone i właściwie konserwowane oraz poddawane okresowej kontroli.

7)      Wyniki badań, przed wydaniem, wpisuje się do książki badań pracowni.

8)      Zakład prowadzi własne archiwum wyników badań.

9)      Zakład diagnostyki obrazowej wykonuje ponadto wszelkie czynności administracyjne związane z jego działalnością oraz sporządzają sprawozdania na podstawie wykonanych badań.

Rozdział 9

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

§25

1. W Podmiocie leczniczym udostępnianie dokumentacji medycznej następuje poprzez:

1)      umożliwienie wglądu do dokumentacji w siedzibie Spółki,

2)      sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

3)      wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,

2. Udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii następuje odpłatnie.

3. Umożliwienie wglądu do dokumentacji oraz wydanie oryginału za pokwitowaniem jest nieodpłatne.

§26

1. Wysokość opłat za:

1)      Jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – równowartość 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale począwszy od dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie artykułu 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2)      Jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – równowartość 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.

3)      Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – równowartość 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.

§27

1.      Wyliczenia wyskości opłaty dokonuje na bieżąco zgodnie z obowiazującymi zasadami Dział Ksiegowości.

2.      Opłata pobierana jest przez Dział Ksiegowości Spółki przed udostępnieniem dokumentacji medycznej.

3.      Pacjent po dokonaniu opłaty otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę.

4.      Aktualna informacja o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej jest zamieszcana na stronie internetowej Spółki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki (korytarz-piętro), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 (Dz.U. Nr 252, poz. 1697 ze zm.) w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Rozdział 10

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

§28

1.      Świadczenia zdrowotne, za które są pobierane opłaty są udzielane z uwzględnieniem kolejności  zgłoszeń i prowadzonych list oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2.      Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

3.      Przed udzieleniem świadczenia pacjenta informuje się o wysokości i miejscu dokonania opłaty za udzielone świadczenie.

4.      Pacjent ma prawo do pełnej informajci dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczeń.

5.      Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielania świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiast udzielenia takiego świadczenia ze względu za zagrożenia życia lub zdrowia.

6.      Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat jest skierowanie lekarskie.

7.      Pacjent ze skierowaniem lekarskim podmiotu leczniczego, z którym Spółka nie ma podpisanej umowy za udzielone świadczenia dokonuje opłaty zgodnie z cennikiem.

8.      Jako dowód uiszczonej opłaty pacjent otrzymuje paragon fiskalny a w razie potrzeby lub żądania fakturę.

Rozdział 11

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

§29

1.      Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne niefinansowane ze srodków publicznych określa cennik opłat stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu organizacyjnego.

2.      Cennik usług podawany jest do ogólnej wiadomości poprzez zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w komórkach Centrum Pediatrii oraz na stronie internetowej Spółki.

3.      Płatność za świadczenia, o których mowa w ust. 1 dokonywana jest w kasie Spółki w godzinach urzędowania.

4.      Pacjent korzystający ze świadczeń odpłatnych przed udzieleniem danego świadczenia jest każdorazowo informowany o wysokości odpłatności.

5.      Pieniądze z kasy fiskalnej danej komórki przekazuje się do kasy Spółki.

 

Rozdział 12

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 116

 

§30

1.      Centrum Pediatrii nie świadczy usługi dotyczącej przechowywania zwłok powyżej 72 godzin od chwili śmierci. W związku z powyższym nie pobiera opłat.

2.      Centrum Pediatriipokrywa koszt transportu zwłok pacjenta do firmy zewnętrznej, świadczącej usługi przechowywania zwłok.

3.      Przechowywanie zwłok pacjenta powyżej 72 godzin od chwili śmierci odbywa się na koszt rodziców lub opiekunów prawnych zmarłego na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z firmą zewnętrzną.

Rozdział 13

Postanowienia końcowe

§31

1.      Zmiany niniejszego Regulaminu Organizacyjnego albo ustalenie nowego regulaminu organizacyjnego są dokonywane w formie uchwały Zarządu, wymagającej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

2.      Zmiana regulaminu organizacyjnego albo ustalenie nowego regulaminu organizacyjnego nie wymagają zachowania formy, w jakiej został sporządzony akt przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę.

§32

Niniejszy Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.